Відкритий доступ 1 УДАЛИТЬ

                                        

                                                 

                                                                                                                                     Затверджено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Департамент гуманітарної політики

                                             Дніпровської міської ради

                                                                                                                      Наказ від __________№______                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                            Директор департаменту гуманітарної

                                                         політики Дніпровської міської ради

                                                           ___________Г.В.  Глядчишин

                                

     СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 330 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                   ПРИЙНЯТО   

                                 Загальними зборами

                                                                                                                 трудового колективу                                                                                                                       

                                                     Протокол від «02»11.2016р. № 2                                                                                                                                                                            

                        

 

 

 

 

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок )№ 330 комбінованого типу », зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради. рішення від 17.01.2002 року № 6, перереєстрованого із змінами 18.11.2009року, номер запису12241050004029684,

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №330 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад)  зареєстрований виконкомом Дніпропетровською міською радою, рішення  від 17.01.2002 року № 6, перереєстрований із змінами 18.11.2009 р. номер запису 12241050004029684, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

Скорочена назва: КЗО «ДНЗ №330»ДМР                                                                          

1. 2.  Місцезнаходження дошкільного закладу:  49041,Дніпропетровська область,   м. Дніпро ,  вул. Панікахи,79, Телефон : 765-90 -74

1.3.  Власником дошкільного закладу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений  ними орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво і ремонт приміщень, його господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, «Про охорону дитинства»,  Положенням про дошкільний навчальний заклад України  (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305(зі змінами), власним Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, штамп і печатку встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

1.6. Головною метою діяльності дошкільного закладу є:

● забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти;

● задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;

● створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

● збереження та зміцнення  фізичного та психічного здоров’я дітей;

● формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; 

● забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

● виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації, комплексне здійснення корекційно-компенсаторної  функції в групах для дітей з порушеннями мовлення;

● здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.8.  Дошкільний  заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та  даним Статутом.

1.9.  Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством  і державою за:

● реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

● забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

● дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.  Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 110 місць ( 6 груп)                                                                                                                             

2.2.У дошкільному закладі функціонують грипи з денним режимом перебування дітей:

  ●  загального розвитку -  4групи

  ●  корекційна                 -  2 групи  ,(для дітей з вадами  мови)

За бажанням батьків можуть функціонувати групи короткотривалого перебування дітей ( без харчування).

2.3. Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей з урахуванням побажань батьків, або осіб, які їх замінюють.

2.4. Корекційні групи комплектуються дітьми з  мовленнєвими порушеннями з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації про програму навчання.

2.5. Прийом дітей  до дошкільного закладу здійснюється на підставі:

● заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;

● медичної довідки про стан здоров’я дитини;

● свідоцтва про народження дитини;

● документів для встановлення батьківської плати  за харчування дитини (для  дітей пільгових категорій );

● довідки про епідеміологічне оточення;

● рекомендації психолого-медико-педагогічної консультації(для  корекційних груп )

 

2.6. Наповнюваність груп дітьми становить:

● для дітей віком від  1 року до  3 років - 15 осіб;

● для дітей віком від   3 років  до  6 років – до 20 осіб;

● для дітей  корекційних груп –    10 - 12 осіб;

● в оздоровчий період - 15 осіб.

2.7. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі:

● у  разі хвороби , карантину;

● санаторного лікування;

● на час відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють,

● у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей  з дошкільного закладу  може здійснюватися:

●  за бажанням батьків або осіб, які  їх  замінюють;

● коли дитина не відвідує дошкільний заклад  більше 2-х місяців без поважних причин;

● на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини,що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

● у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють плати за харчування  дитини  протягом двох  місяців.

·     при  невиконанні батьками угоди між дошкільним закладом і батьками або особами, які їх замінюють;

·     у разі зміни програми або форми навчання вихованцям корекційних груп (на підставі рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які  їх  замінюють, про відрахування дитини становить 10 календарних днів.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкiльний заклад працює за п'ятиденним тижнем. Вихiднi дні- субота, недiля, святкові дні

 3.2. Щоденний графiк роботи груп дошкiльного закладу:

   ● з 12-ти годинним перебуванням (чергові групи) – з 7.00 до 19.00:

   ● з 10,5 годинним перебуванням – з 7.30 до 18.00.

3.3. Режим роботи може змінюватися відповідно до попиту батьків,після проведення анкетування,на початку кожного навчального року.

                                                      4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1.Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

        З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради . План роботи на оздоровчий період додатково погоджується  з територіальною  держпродспоживслужбою.                        

4.4 У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством – українська та російська (наказ  управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016р. №251) .

4.5.Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється  відповідно до завдань  Державного стандарту дошкільної освіти України –Базового компоненту дошкільної освіти.                                                                                                                            

4.6. Дошкільний заклад спрямовує  навчально виховну діяльність на  всебічний розвиток особистості дитини, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дошкільників .

4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги на підставі вимог батьків або осіб , які їх замінюють, та угоди  укладеної між дошкільним закладом та батьками   згідно з чинним законодавством.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1 Забезпечення продуктами харчування здійснюється  департаментом гуманітарної політики , на тендерній основі, централізовано, за рахунок місцевого бюджету та батьківської оплати відповідно до санітарно- гігієнічних правил і норм.

5.2. У дошкільному  закладі встановлено трьохразове харчування дітей.

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного навчального закладу.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється Комунальним закладом «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №3» та старшою медичною сестрою дошкільного навчального закладу.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль  за станом здоров’я, фізичним розвитком  дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарних - гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний  заклад забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів,

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально – виховного процесу в дошкільному закладі є:

● діти дошкільного віку;

● керівник,

● педагогічні працівники;

● вчитель - логопед

● психолог

● дефектолог

● музичний керівник

● медичні працівники;

● помічники вихователів;

● технічні працівники;

● батьки або особи, які їх замінюють;

● фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються форми морального і матеріального заохочення: подяки, нагородження грамотами за сумлінне виконання обов’язків, грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

● безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

● захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

● захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; ● здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

● обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

● брати участь у покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріальної бази  закладу;

● захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

● відмовитись від запропонованих додаткових освітніх послуг;

● звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

● своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку (до 10 числа місяця);

● своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливу відсутність або хворобу дитини; в разі невідвідування дитиною дошкільного навчального закладу протягом 4-х днів, батьки зобов’язані подати довідку про стан здоров’я дитини,

● слідкувати за станом здоров’я дитини;

● забезпечити умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь – якою формою;

● дотримуватись режиму роботи дошкільного закладу;

● дотримуватись режиму роботи групи, яку відвідує дитина;

●  співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків

● інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники  мають право :

● на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів та засобів роботи з дітьми;

● брати участь в роботі органів самоврядування закладу;

● проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

● на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

● вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

● на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

● об’єднуватися у професійні  спілки  та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

● на захист професійної честі та власної гідності;

● на виявлення педагогічної ініціативи;

● на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

● отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

● інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники дошкільного закладу  зобов’язані :

●   виконувати Статут, правила  внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту та трудового договору, посадову інструкцію;

● дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

● забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

● брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

●  виконувати накази та розпорядження керівництва;

● забезпечувати належний рівень навчання відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

● сприяти розвитку інтересів, нахилів і здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

● сприяти зростанню іміджу дошкільного закладу;

● постійно підвищувати свій педагогічний рівень, педагогічну майстерність;

● настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

● інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу керівником.

7.10. Працівники дошкільного закладу  несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»  проходять періодичні  медичні огляди два рази на рік.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу  підлягають атестації, яка  здійснюється, як правило,  один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього  розпорядку дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільного закладу здійснюється департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради, який  є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається  і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради .

Керівник дошкільного закладу:

● відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

● здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

● діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

● розпоряджається в установленому порядку майном, коштами закладу освіти і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази дошкільного закладу;

● приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;

● видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

● контролює організацію харчування і медичне обслуговування дітей;

● затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

● забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпеки життєдіяльності дітей і працівників;

● контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей відповідно до їх вікових психофізіологічних особливостей, здібностей і потреб;

● підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально – виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно – експериментальну роботу педагогів;

● організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

● щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах, конференціях колективу закладу та батьків або осіб, які їх заміняють.

8.4. Постійно діючий  колегіальний орган у дошкільному закладі -  педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільного закладу. Секретар обирається з  числа педагогічних працівників.

Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

● розглядає  питання  навчально – виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

● організовує роботу, щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадження у практику  досягнень науки і передового досвіду;

● приймає рішення з професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі, відповідно до потреб дошкільного закладу. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд  актуальні питання навчально – виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається її доцільністю, але не менше  4- х разів на рік.

8.5. Органом громадського  самоврядування  у дошкільному закладі є загальні збори колективу закладу та батьків або  осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше ніж один раз на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 20%, батьків – 80%. Термін їх повноважень 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори дошкільного навчального закладу :

● приймають Статут, зміни і доповнення;

● обирають раду, її членів, голову, встановлюють строк її повноважень;

● заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, голови Ради, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

● розглядають питання виховної, навчальної, методичної та фінансово – господарської діяльності;

● затверджують основні напрями  вдосконалення роботи і розвитку.

8.6.У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення  матеріально - технічної бази, поповнення і використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу,  погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції . що не суперечать чинному законодавству.

8.7. У дошкільному закладі може діяти піклувальна  рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,  навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов, ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада у складі 5 осіб створюється за рішенням загальних зборів або  ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями піклувальної  ради є:

● співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання  дітей у дошкільному закладі;

● сприяння зміцненню матеріально – технічної,  культурно – спортивної, корекційно – відновлювальної бази дошкільного закладу;

● сприяння залученню   додаткових   джерел фінансування дошкільного закладу;

● сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону  життя та здоров’я учасників навчально – виховного процесу;

● організація дозвілля та оздоровлення   дітей і працівників;

● стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

● сприяння соціально – правовому захисту учасників навчально – виховного процесу;

● всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом.

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, є комунальною власністю територіальної громади міста і використовуються закладом на правах оперативного управління.

9.2.Загальна площа земельної ділянки дошкільного закладу становить 4995 кв. м.

9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна,  яке є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.4. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм їх охорони.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування  дошкільного закладу  є кошти:

● майно власника;

● місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

● батьків або осіб, які їх замінюють;

● добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

● платних освітніх послуг, згідно з чинним законодавством;

● інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2 Дошкільний заклад є неприбутковою установою

- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

- доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань)та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

-у разі припинення юридичної особи ( у разі її ліквідації, злиття. Поділу . приєднання або перетворювання ) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховані до доходу бюджету.

10.3 Дошкільний заклад за погодженням із власником управління діяльністю дошкільного закладу має право:

● придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

● отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

10.4. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється  відповідно до законодавства.

10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному  закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших органів  виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно,або  через централізовану бухгалтерію  департаменту гуманітарної політики.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою  контролю  за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому  Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

11.2 Державний  контроль  за  дотриманням дошкільним закладом державних вимог  щодо змісту й обсягу дошкільної освіти  здійснюють   Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.  

11.3. Зміст, форми та  періодичність  контролю, не  пов’язаного з навчально – виховним процесом, встановлюється засновником  дошкільного закладу.

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Припинення дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

12.3. У разі ліквідації  неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

12.4. У випадку реорганізації  дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

12.5. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам,які звільняються,гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної угоди.

УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Управління дошкільного закладу здійснюється департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради, який  є представником власника.

 Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається  і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради .

Кадровий склад дошкільного закладу

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Освіта

Пед.стаж

Категорія      

1

Мартищенко Софія Іванівна

Зав. ДНЗ

Вища спеціальна

33,4міс

Вища 2013р Пед..звання «Вихователь-методист»

2

Іванішена Вікторія Вікторівна

Вихователь -методист

Вища спеціальна

16р

  Вища  2017р.

3

Гетьман Наталія Петрівна

Вихователь Логопед групи

Вища спеціальна

15р.

Вища 2017р.

 

4

Повстяннік  Оксана Олександрівна

Вихователь Логопед групи

Вища спеціальна

16р.

I категорія 2017р.

5

Ярова Олена Ігорівна

Вихователь Логопед групи

Вища

34р.

І кат 2016р.

 

6

Цибуля  Вікторія Григорівна

Вихователь

Вища

24р.

I кат 2014р.

7

Шафранівська Тетяна Володимирівна

Вихователь

Середня-спеціальна педагогічна

20р.

10тар. розряд

8

Афоніна Світлана Сергіївна

Вихователь

Вища

10тар.розряд

9

Сапунжийська Ганна Володимирівна

Вихователь

Вища спеціальна.

1р.

10тар.розр.

10

Ганусік  Наталія Юріївна

Вихователь

Вища

10тар. розряд

11

Ліснічук

Оксана Петрівна

Вихователь

Вища спеціальна

3р.

ІІ категорія 2017

 

12

Хуршудян Ольга Станіславівна

Вихователь

Вища педагогічна

-

10 тар. розряд

13

Андрущенко Наталя Володимирівна

Керівник  гуртка

Середня-технична

 

10тар. розр.

14

Мальчугіна Руслана Григорівна

Вчит.-логопед

Вища спеціальна

12р..9міс.

вища кат, 2017р.

15

Ляпічєв Андрій Олексійович

Інструктор з фіз..к

Вища

4р.

ІІ кат.2016р.

16

Красова Вікторія Володимирівна

Муз. керівник

Середня-спеціальна педагогічна

8років

9 тар.розряд

17

Кравченко Світлана Петрівна

Вихователь

Вища  

5р.,11міс

8 тар. розряд

18.

Бобирь Олена Вікторівна

Вихователь  логопед.групи

Вища спеціальна

-

11тар.розр.

 

                    Комплексні освітні програми:

§  «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні».(нова редакція.)  - 2012.

§   Освітня програма  « Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник Крутій К.Л.,2015р.).

§   «Оберіг»,програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук.кер. Богуш А.М.)

§   Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з ФФНМ 5року життя» (Ю.В.Рібцун)   

§   «Віконечко»– програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років. Т. В. Сак

                    Парціальні програми:

              §  «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Борщ Р.М.,Самойлик Д.В.( чинна до кінця навчального року)

              §  «Грайлик»,програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі. Березіна О.М.,Гніровська О.З.,Линник Т.А.

              §  «Скарбниця моралі»,програма  з морального  виховання дітей  дошкільного віку . Лохвицька Л.В.

               §  «Про себе треба знати,про себе треба дбати», програма з основ здоров’я  та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років. Лохвицька Л.В.

               §   «Казкова фізкультура»,програма з фізичного виховання дітей  раннього та дошкільного віку (авт..Єфіменко М.М.)

 

                                 Робочий навчальний план

 

 «Погоджено»                                                                                                                «Затверджено»

начальник  управління                                                                                                     Завідувач КЗО «ДНЗ № 330»ДМР

освіти департаменту                                                                                                      _____________ С.І.Мартищенко

гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

____________С.Б.Баляй                                                                

                                                                 

 

                                                                                                                                             «Схвалено»

                                                                                                                                       Педагогічної  радою ДНЗ №330

                                                                                                                                        Протокол № 1  від  01.09.2017

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

 (ясла-садок) № 330

 комбінованого типу»

Дніпровської міської ради

 на 2017/2018 навчальний рік

 

 

АНАЛІЗ РОБОТИ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інформаційні відомості

         Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №330 комбінованого типу"знаходиться за адресою: м. Дніпро , ж/мТополя3, Панікахи,79, та працює з 1988 року.

В своїй роботі керується Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом. 

Педагогічний колектив у 2016 – 2017 навчальному році працював за  програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» К.Крутій, для дітей раннього віку  «Оберіг» А.Богуш, над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи по розвитку особистості дитини їх нахилів і здібностей, забезпеченням належного розвивального середовища.

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою.  Технічний стан будівлі задовільний.    Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивні майданчики, обладнання підтримуються у задовільному, безпечному стані.

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

6

 ясельні

1

дошкільні

5

3.

Режим роботи груп:

 

10 ,5годин

3

12 годин

3

4.

Кількість вихованців

165

5.

Кількість працівників усього

32

педагогічний персонал

17

 

 

 

обслуговуючий персонал

15

 

 

У своєму складі ДНЗ має 6 вікових груп:

1 група  - 3-го року життя;

2 групи - 4-го року життя ;

1 група –5-го року життя (логопедична);

1 група – різновікова (  5-го та 6  року життя,логопедична);

1 група - 6-го року життя;

  З них дві групи для дітей з вадами мови.

Група №1  «  Веселі дзвіночки  » ,вихователі: Галинська Н.М.,Афоніна С.С.

Група №2   « Цікавики» вихователі: Лапочкіна Н.В., ЛіснічукО.П.;

Група № 3 «  Чомучки» вихователі: Цибуля В.Г.,Шафрановська Т.В.;

Група №4 «  Чудова казка» вихователі: Повстяник О.О., Ярова О.І.;

Група №5 « Соняшники» вихователі :  Гетьман Н.П.;

Група №6 « Сонечко» вихователі:Ганусік Н.Ю.,Сапунжийська Г.В.

 Вчитель-логопед: Мальчугіна Р.Г.

Інструктор з фізичного виховання : Ляпічєв А.О.

Музичний керівник : Красова В.В.

Станом на 31.08.2017 р. в дошкільному закладі – 1 вакантна посада вихователя логопедичної групи.

У 2016-2017н.р.  педагогічний колектив працював над наступними завданнями:

·        Формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров'я  через використання евристичних методів.

·         Формування  у вихованців навичок  спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми через модель творчого розвитку : «подив – інтерес – проблема – дії – пізнання - творчість».

·        Продовження  роботи над обласною проблемою: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» ( національно – патріотичне виховання);

·        Продовження роботи  по втіленню трудового  виховання як важливого  засобу ранньої соціалізації дітей дошкільного віку та формування їх практичних економічних умінь і навичок;

·        Створення   умов  для накопичення дошкільниками позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо.

Продовжуючи роботу щодо удосконалення форм, методів фізкультурно-  оздоровчої роботи,  формування  у дошкільників елементів здоров’язберігаючої компетентності, організації якісного оздоровлення, колектив КЗО «ДНЗ(ясла-садок) №330» визначав такі пріоритетні завдання на літній оздоровчий період  2017 року:

1.Створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.

2.Підвищення ефективності освітньо-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя дітей:

- забезпечення достатньої рухової активності, насиченої  рухливими,
спортивними іграми, позитивними емоціями.

- проведення  загартовуючих   процедур, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

- організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

Всі педагоги переймалися темами, опрацьовували і продумували проблеми педрад, брали активну участь в обговоренні актуальних питань. Педагогічні працівники закладу постійно шукають ефективні шляхи удосконалення навчально-виховного процесу, творчо підходять до впровадження досягнень науки та передового педагогічного досвіду, авторських методик. Різноманітні форми проведення педрад, дають змогу всім педагогам висловити свої думки,поділитися досвідом.

Навчально-виховний процес в ДНЗ організовувався у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного "Я" дитини. Практичні зусилля педагогів по його створенню і використанню підпорядковуються інтересам дитини та її розвитку у різних сферах життєдіяльності. Розвивальний характер середовища забезпечувався  педагогічно виправданим використанням його можливостей і систематичності, цілеспрямованим його збагаченням. Середовище збагачувалося  за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетичності,гігієнічності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відповідності віковим та статевим особливостям дітей.                                                                                        

Педагоги    в своїй роботі проводили   інтегровані, комплексні, сюжетні, групові, індивідуальні заняття, цільові прогулянки, спостереження, пошуково-дослідницьку діяльність.  Свої   відносини з  дітьми   вихователі будували на основі педагогіки співробітництва та гуманізму, використовуючи     особистісно  орієнтований підхід до виховання та навчання дітей.  Педагоги всіх вікових груп створювали  сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для розвитку  пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє розвитку ініціативності, творчості та  інтелектуальному розвитку малят, зокрема  засвоєнню дошкільниками елементарних логічних прийомів, вмінню розмірковувати, встановлювати причино - наслідкові зв'язки, обґрунтовувати свою думку, робити прості умовисновки.

   Педагогічний  колектив   зумів добитись на   практиці принципу розвиваючого навчання,  зробити педагогічний процес цікавим, творчим, пізнавальним. Все  це сприяло успішному засвоєнню  дітьми кожної вікової групи вимог програми «Дитина в дошкільні роки». Діти   виявляють   ініціативу, творчість,  незалежність, елементарну критичність, оптимізм, наполегливість, вміння  доводити   розпочате до кінця, брати  на   себе відповідальність за   допущені   помилки.

     Розширенню та уточненню знань  педагогів  сприяла система роботи по самоосвіті. Основними  темами самоосвіти педагогів на протязі навчального року були:

. Робота з учбовою та науковою  літературою

. Знайомство з новими педагогічними технологіями

       Педагогічний колектив прагне, щоб самоосвіта стала стимулом для підвищення професійної майстерності,та для розвитку особистості кожного. Кожним педагогом було  поповнено порт фоліо,в якому зібрано матеріал по педагогічній діяльності: конспекти занять, консультації,цікава інформація з досвіду роботи.  Переорієнтація навчально-виховного процесу в сучасному дошкільному навчальному закладі на розвиток дитячої особистості надає особливої уваги організації самостійної діяльності та індивідуальної роботи з дошкільниками. Самостійна діяльність організовувалася в усіх вікових групах щодня в I та II- пол. дня. Протягом дня поєднувалися різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.).   

                   З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовувалася у навчально-виховному процесі ДНЗ як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний метод і засіб розвитку, виховання та навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надавався  творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці) та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, хороводні, рухливі).

Педагогічний колектив приділяє значну увагу естетичному оформленню групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів,ігрових майданчиків, території  дошкільного закладу. У 2016/2017 навчальному році на всіх ігрових майданчиках  дошкільного закладу були встановленні нові пісочниці для ігор з піском. На території дошкільного навчального закладу для спостережень за  рослинами висаджуються нові рослини у відповідні  куточки, облаштовано нові квітники на групових майданчиках, городи для всіх садових   груп.

В закладі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог обладнано логопедичний кабінет, в якому розміщено в достатній кількості методичний матеріал та обладнання, необхідні для успішної роботи вчителя-логопеда з дітьми (логопедичні зонди, шпателі, спирт, вата, настільне дзеркало, дошка, настільні ігри, предметні та сюжетні картинки, навчально-розвивальні посібники та дитячі іграшки, папки з інформаційними матеріалами, методична та педагогічна література, таблиці тощо). В достатній кількості кабінет забезпечено меблями з урахуванням віку дітей.

У дошкільному закладі працює 2 логопедичні групи, де з дітьми ведеться робота з удосконалення звуковимови, та розвитку зв'язного мовлення, вдосконалення комунікативної функції мови, що сприяє розширенню діапазону спілкування та загальному розвитку дитини. Організація корекційно-виховної роботи з дітьми відповідала завданням корекційного навчання та виховання в логопедичних групах. Значна увага приділялась розвитку дрібної моторики через застосування різноманітного матеріалу для ігрових вправ, розвитку технічних навичок малювання різноманітною технікою.  

Показники роботи з дітьми-логопатами

2016 / 2017 н.р.

Дата комплектації груп 01. 09. 2016р

Кількість дітей

Логопедичний висновок

На початок

Н.р.

Упродовж року

На кінець навчального року

 

Залишилось на

наступний  рік

          Вибуло

Зарах.  

З 

           Виправленим         

мовленням

Зі значн.  

покращенням

Без

покращення

 

ЗНМ І р.

4

 

 

 

4

 

3

           ЗН М І р.     Дизартрія

1

 

 

 

1

 

1

ЗНМ І р. Алалія

3

 

 

 

3

 

2

ЗНМ ІІ р Дизартрія.

1

 

 

 

1

 

1

ЗНМ ІІІ р.

9

1

 

4

4

 

4

        ЗНМ ІІІ р. Дизартрія

3

1

 

2

 

 

 

Відкрита ринолалія

-

 

 

 

 

 

 

Заїкання

-

 

 

 

 

 

 

ПФФСМ

-

 

 

 

 

 

 

Всього

21

2

 

6

13

 

11

 

 

Успішність мовленнєвого розвитку  дітей  також залежить від кола інтересів батьків,  їхнього світогляду, від характеру спілкування з дитиною. Батькам дітей із мовними порушеннями пояснювали, що участь родини у корекційних заходах вважається одним із факторів ефективної розвиваючої роботи. Тому велика увага приділялась індивідуальним  консультаціям вчителя-логопеда,в ході яких батькам надавалися  індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних  процесів дитини. Також були  оформлені  тематичні   папки  "Поради логопеда" в інформаційному осередку логопедичного кабінету та логопедичних груп які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій з матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми."Домашні логопедичні зошити", які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагали батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння,а логопеду здійснювати аналіз розвитку кожної дитини і налагоджувати  тісний взаємозв'язок між учасниками корекційного процесу.

Одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації,методичні рекомендації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи («Психологічний комфорт – як запорука розвитку здорової дитини», «Організація харчування в ДНЗ. Сучасні вимоги», «Мовлення дітей та її вплив на розвиток дитини», «Народна мудрість про родину та дитину», «Повітряно – тепловий режим у ДНЗ, одяг дітей в приміщеннях закладу», «Вода не панацея – а добрий засіб загартування», «До особливої дитини з Любов’ю в серці», «Підготовка дітей до школи – вимоги,можливості», «Харчування дітей влітку»),  бесіди,  дні відкритих дверей «Дитячий садок кличе діточок», «Осінній карнавал», «Різдвяні вечорниці», «Весна красна, що ти нам принесла», «Великодні гаївки», «Прощавай дитячий садок»), перегляди батьками окремих форм роботи з дітьми, застосовувались засоби наочної пропаганди (батьківські куточки, тематичні стенди, фотовиставки та ін.), залучалися батьки до проведення свят, розваг тощо.  Це дало можливість батькам ближче познайомитись з роботою вихователів та ДНЗ в цілому.         

 Робота всіх педагогів була спрямована на вивчення кожної сім’ї, надання їй дієвої допомоги, на покращення контактів.  Для ефективного всебічного вивчення кожної дитини проводилось тестування,   особисті бесіди з дітьми. Опитування  батьків свідчить, що діти із задоволенням відвідують ДНЗ, повертаються додому в гарному настрої, батьків задовольняють педагоги. Умови, створені в групах для розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють  позитивно.

Організація освітнього процесу носила науковий характер та була побудована на діагностичній основі.В 2016-2017н.р. ,згідно Листа МОН № 1/9-535 від 06 листопада 2015 року «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі», в дошкільному закладі застосовувалась кваліметрична модель  оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку.

Головною метою моніторингу було  вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, стану організації освітнього процесу в ДНЗ, отримання  оперативної  інформації  про реальний стан та тенденції змін об'єкта діагностування для корекції педагогічного процесу.

Кваліметрична модель оцінювання  дала  змогу визначити якість дошкільної освіти за численними параметрами, основними з яких є цілісний гармонійний розвиток  дитини дошкільного віку та її готовність до початкової школи.

Завдання  моніторингового дослідження:

1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти та отримати об'єктивну інформацію про якість дошкільної освіти, а також прогнозувати її розвиток.

2. Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» (лист МОН України №1/11-16160 від 06.11.2015р.) .

3. Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності ДНЗ прикінцевій меті - вимогам Державних стандартів дошкільної освіти та освітньої програми.

4. Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітньої програми в ДНЗ.

5. Надати рекомендації педагогам та батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.

 Оцінювання проводилось   двічі на рік ,спираючись на такі методи:

-         статистичні обстеження;

-         експертні опитування педагогів, дітей, батьків;

-         вивчення документації педагогів;

-         метод аналізу результатів педагогічної діагностики дітей;

-         методи обробки та накопичення інформації;

-         методи математичної статистики.

Діагностика дітей проводилася  під час звичайних для них видів діяльності: занять, гри, самостійної діяльності, прогулянки, інших режимних моментів, в ході яких вихователь спостерігав  за поведінкою дітей, особливостями їх спілкування, зацікавленнями, досягненнями тощо. Проте діагностування містили  і спеціальні діагностичні процедури, які відбувалися  також у звичній обстановці: в режимі гри, бесіди, заняття чи міні-заняття з окремими дітьми;контрольних та підсумкових занять;  методу доручень (як одного із видів природного експерименту);вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо); дидактичних  ігор та вправ; розвивальних ігор ; вивчення листків здоров'я кожної дитини; анкетування (опитування)  батьків;аналізу мовлення батьків і рідних дитини.

В 2016-2017 н.р.  було проведено оцінювання за допомогою кваліметричної моделі в старших  групах : №2, вихователі: Лапочкіна Н.В.,Ліснічук О.П. та гр.№4 , вихователі: Повстяннік О.О.,Ярова О.І.

Перше оцінювання — на початку року, у вересні-жовтні, для корекції освітньої діяльності вихователя;   друге, у квітні-травні, для визначення сумарного кінцевого показника розвиненості дитини, а також невикористаних резервів розвитку дитини.

Перше оцінювання  показало наступні результати:  високий рівень мали -  30 дітей (58% від всіх дітей); достатній рівень – 10  дітей (19%); середній  -  8 дітей(15%); низький  - 3   дітей(5,8%).

Друге оцінювання  показало наступні результати:  високий рівень мали -  43 дітей (84% від всіх дітей); достатній рівень – 5 дітей(9,8%) ; середній  -  3дітей(5,9%); низький  - 0   дітей.

В проведенні моніторингу оцінювання  рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі, взяли  участь вихователі груп старшого дошкільного віку,вихователь-методист, завідувач ДНЗ. Було обстежено на початку року,в вересні, 51дитина  старшого дошкільного віку, на при кінці навчального року, в квітні, 51 дитина.

Аналіз результатів спостереження за діяльністю педагогів показав,що сплановані форми роботи з дітьми відзначалися  логічністю, послідовністю, постійною увагою до розвитку інтелекту, підвищенням уваги до процесу індивідуалізації  навчання та виховання.

  У дошкільному закладі діагностика та моніторинг рівня знань дітей молодшого та середнього віку здійснювалися на    підставі спостережень за дітьми протягом дня, за допомогою ігрових прийомів та індивідуальних бесід. Практика довела, що дійсно об'єктивну картину розвитку кожної дитини можна визначити тільки за певних умов.      Вивчення особистості дитини відбувалося  за  освітніми лініями розвитку:

·         особистість дитини;

·         дитина в соціумі;

·         дитина в природному довкіллі;

·         дитина в світі культури;

·         гра дитини;

·         дитина в сенсорно – пізнавальному просторі;

·         мовлення дитини

Моніторинг якості  системи дошкільної освіти дозволив  виявити й «слабкі ланки» в організації навчально-виховного процесу  і диференціювати планування  навчально-виховної роботи.

Так у педагогів  виникали труднощі в забезпеченні належного розвитку мовленнєвих та комунікативних умінь та навичок у дітей (із-за наявності дітей зі значними  порушеннями  мовлення);

-    активний словник українського мовлення старших дошкільників залишається недостатнім;

-   залишаються проблемними питання удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення  форм спільної роботи з батьками.                                                                        

Результати  моніторингу освітньої діяльності дітей показали, що   в загалом, діти  вміють  доцільно використовувати набуті  знання в повсякденному  житті.

Творчий педагогічний колектив впевнений, що до дітей необхідно ставитись з особливою увагою і турботою, це наше майбутнє, наш завтрашній день. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний  план атестації та курсової перепідготовки на 5 років. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах при ДОІППО два педагога: Афоніна С.С., Лапочкіна Н.В.

         У 2016 - 2017 навчальному році атестувалось 5 осіб. За результатами атестації вихователям: Ліснічук О.П. присвоєна  кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії», Повстяннік О.О. присвоєна  кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», Гетьман Н.П. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст  вищої  категорії»; вчителю-логопеду Мальчугіній Р.Г. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої  категорії», вихователю-методисту Іванішеній В.В. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої  категорії».

Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством для застосування в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях та на сайтах в Інтернеті.

Особлива увага в ДНЗ приділяється самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи навчання у вузах, проходження курсів підвищення кваліфікації, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань.

Педагоги продовжували  поглиблено працювати  за наступними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень:

ПІБ педагога

Напрямок роботи

   1

Гетьман Наталія Петрівна

Гендерне виховання дітей дошкільного віку

2

Ганусік Наталія Юріївна

Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного  віку.

3

Лапочкіна Наталія Вікторівна

Розкриття творчого потенціалу дитини в процесі образотворчої діяльності

4

Сапунжийська Ганна Володимирівна

Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошк.віку

5

Мальчугіна Руслана Григорівна

Дихальна гімнастика ( Стрельникова А.Н.)

6

Повстянник Оксана Олександрівна

Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку

7

Ліснічук Оксана Петрівна

Формування природничої компетентності дошкільників

8

Афоніна Світлана Сергіївна

Роль усної народної творчості у вихованні дошкільнят

9

Шафранівська Тетяна Володимирівна

Креативність в зображувальній діяльності дошкільників

10

Цибуля Вікторія Григорівна

Розвиток логічного мислення

11

Ярова Олена Ігорівна

Світ професій – крок у майбутнє

12

Галинська Ніна Миколаївна

Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників

13

Красова  Вікторія Володимирівна

Технологія музичного виховання за системою К.Орфа.

Протягом 2016 – 2017 навчального року дошкільний навчальний заклад приймав активну участь в усіх  методичних міських заходах , з метою розповсюдження досвіду роботи та з метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи.

Всі педагоги  приділяють достатньо уваги індивідуальній роботі з дітьми і мотивації досягнень вихованців. Вихователі  старших груп створили відповідні умови для розвитку дошкільників. В своїй роботі  педагоги  більш активно використовували інтегровані та комплексні заняття,спостерігається позитивна динаміка в процесі переходу колективу до роботи в умовах модернізації освітньо – виховного процесу.   Слід відмітити  роботу вихователів     ст..гр. №4     Ярової  О.І., Повстянник О.О., та гр.№2 Лапочкіної Н.В., Ліснічук О.П.  Ці педагоги дбають  про відповідну мотивацію  навчальної діяльності, вихованню,  намагаються  створити ситуацію успіху для кожної дитини.  Педагоги систематично підбирають цікавий наочний матеріал, дбають про відповідну мотивацію навчальної діяльності вихованців, намагаються створити ситуацію успіху для кожної дитини. Цьому сприяло те, що вихователі стали приділяти більше уваги використанню ігрових прийомів для відстеження засвоєння вихованцями навчального матеріалу як під час організованої діяльності так і під час інших режимних моментів.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради «Завдання діяльності педагогічного колективу на 2016-2017н.р.» (вересень); «Формування патріотичної свідомості дітей засобами народознавства» (листопад); «Профорієнтаційна робота в умовах ДНЗ» (лютий); «Про підсумки роботи ДНЗ в 2016-2017н.р.»(травень); проблемні семінари:« Формування патріотичної свідомості дітей засобами народознавства» (жовтень), «Формування соціального здоров’я дошкільників»(січень), семінари – практикуми: «Подорож у країну обдарованих дітей» (грудень), «Мовленнєвий  розвиток дошкільників як складова готовності до шкільного навчання» (квітень);  колективні перегляди занять:«Знай і любиУкраїну» вересень, вих..-ль – Ліснічук О.П.,інтегроване заняття з безпеки життєдіяльності вих..- ль Цибуля В.Г., інноваційні прийоми та методи навчання в логопедії - вчитель-логопед Мальчугіна Р.Г., сюжетна фізкультура,інструктор з фіз.. виховання Ляпічев А.О.;  консультації різної тематики  (щомісяця).

 Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні     вирішити головні завдання річного плану роботи.  На педагогічних годинах, нарадах при завідувачі розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки дошкільнят,їх впевненості.

 З метою пошуку новітніх технологій, форм і методів роботи продовжує роботу творча група вихователів, яка працює з новітньою сучасною літературою, періодичними виданнями за програмою  «Дитина в дошкільні роки».  Мета педагогічного колективу – активізувати можливості організму дитини та включити їх в оздоровчий процес через різні методики та технології без стресового навчання.

Протягом року проводилася певна робота з морально-етичного, патріотичного, правового, валеологічного та трудового виховання. Відповідно до програми, трудове виховання включає основні види: самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця в природі, ручна праця, а форми його організації - доручення, чергування і  колективна праця дітей.  Для виконання роботи,дітям була  надана  самостійність, однак при цьому вихователі контролювали їх дії, підвищуючи вимоги до якості виконуваної роботи.  Діти мають чіткі уявлення про різноманітність професій (будівельник, бібліотекар, вчитель, льотчик, артист, художник, лікар.) Мають виразні уявлення про сучасну техніку, машини і механізми, задіяних у праці людини, про їх роль,розуміють  матеріальнуцінність праці для людей. 

 Педагоги  дошкільного закладу намагалися  дати дітям  елементарні правові  знання  про права людини та дитини; навчити їх самостійно мислити, аналізувати, оцінювати різні ситуації, які характеризують порушення прав дитини. познайомити дітей з їх правами і обов'язками, вчити пояснювати ці категорії та їх значення. Протягом навчального року вихователі   вчили розуміти   значення  слів  «Право», «Правило», «Честь», «Обов’язок»; вчили керуватися у своїй поведінці моральними нормами, знати межі дозволеної поведінки в суспільств,познайомили дітей з „Декларацією прав дитини" та „Конвенцією про права дитини";виховували почуття власної гідності, впевненість у своїх вчинках і у взаємовідносинах з однолітками та молодшими    і    старшими товаришами, виховували любов до близьких та до своєї Батьківщини; вчили  на практиці відтворювати отримані знання у різноманітних ситуаціях та вправах.

  Відповідаючи на вимоги часу, завданням нової обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», запити суспільствау контексті духовного розвитку особистості педагоги дошкільного закладу здійснюють  виховання в дітях  патріотизму. Це досягається активізацією емоційної сфери дошкільника на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни.  Завдання щодо організації роботи з патріотичного виховання вирішуються комплексно – під час занять з екологічного, пізнавального, художньо-естетичного, мовленнєвого розвитку, трудового виховання. Для реалізації зазначених завдань  вихователі використовують широкий спектр засобів освітнього впливу (різні види ігор, художня література, природа, фізичні вправи, образотворче, музичне мистецтво тощо) в процесі провідної (предметної) та інших специфічних для молодшого віку видів діяльності (емоційне спілкування, ігрова, рухова, пізнавальна, мовленнєва, образотворча, музична діяльність тощо). Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення сім'ї: «Дружна сім’я» (виставка сімейних стіннівок), батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу «Знай і люби Україну»(вихователь ст..гр., Ліснічук О.П.). Позитивне ставлення до світу закладається на основі виховання любові та поваги до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер), усвідомлення тісного взаємозв’язку між поколіннями. Велика увага приділяється вихователями такому важливому напрямку патріотичного виховання, як  прилучення дітей до народознавства — вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців (житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), народних  ремесел (гончарство, вишивка, писанкарство  тощо), символів (верба і калина, віночок, рушник, «Моя країна - Україна» (мол. гр., вихователіь  Шафранівська Т.В.).

 Заняття були не єдиною формою навчання дітей. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в прогулянках, спостереженнях, іграх, пошуково – дослідній діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні, так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, конкурсів, радості та добра, етики, спілкування та самопізнання.  Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників ДНЗ з їх успішністю в перших класах початкової школи свідчить про те, що діти міцно засвоїли  програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя. 

Діти - випускники мають на достатньому рівні розвинуті психічні процеси; достатній рівень працездатності; уміють контролювати себе; сформовані навички  навчальної діяльності. 

Робота з батьками проводилась згідно річного плану. Всі форми роботи з родинами – від матеріалів у батьківських куточках до батьківських зборів готуються з особливою ретельністю.  Постійно діючою є виставка дитячих і батьківських робіт, поповнюється педагогічна бібліотека новими посібниками, матеріалами педагогічної преси. Дієвими стали матеріали батьківських куточків. Матеріали змінні, відповідають  основним питанням, над якими працює колектив. Відповідно до них спланована і тематика консультацій для батьків.  З метою підвищення рівня психолого - педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу,  з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця,   приділяли велику увагу:

-         Формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю,

-         Проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх вікових групах;

-         Проведенню оздоровчо - пропагандистської роботи з батьками, а також пропагандистської роботи з питань прав дитини;

Такі заходи та форми роботи сприяли становленню взаєморозуміння між педагогом і батьками, дозволили ознайомити батьків не лише з організацією педагогічної роботи з дітьми, а головне – з виховною метою, традиціями груп і дитячого садка.

У дошкільному закладі  здійснюється соціально – педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, що мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених багатодітних сімей, дітей одиноких матерів, надається педагогічна консультативна допомога, проводиться просвітницька та профілактична робота з деструктивними сім’ями.

Також належну увагу адміністрація закладу приділяла  виконанню Закону України «Про охорону праці». Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носили системний характер. З метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі проведені тематичні Тижні знань з безпеки життєдіяльності. Проведено підготовку та  об’єктові протипожежні тренування персоналу закладу. Придбані протипожежні засоби захисту, вуглекислотні вогнегасники; придбані та встановлені протипожежні сертифіковані двері у електрощитове приміщення, замінені  протипожежні шафи . 

З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного закладу проводив  відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дошкільнят. Весь фізкультурно-оздоровчий режим у ДНЗ спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

 Систематично, згідно режиму дня, у дошкільному закладі проводились  заняття з фізичної культури, ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартовуючі процедури. Здійснюється контроль за виконанням завдань з фізичного виховання відповідного розділу чинної програми, БКДО,  моніторинг фізичного розвитку вихованців. 

  Проводилась робота щодо створення умов для активізації рухової активності вихованців у закладі, зокрема, це забезпечення фізкультурної матеріальної  бази інвентарем та ігровими посібниками, нетрадиційним обладнанням. Проводиться контроль за забезпеченням  режиму протягом дня. Необхідно відмітити ефективно проведені інструктором з фізкультури, спільно з вихователями, заходи з даного напрямку роботи: відкритий показ заняття, фізкультурні свята,розваги,веселі старти з елементами футболу для дітей  старших груп. Заходи проведені яскраво та цікаво. Вихованці, весело граючись, тренувалися виконувати основні рухи, різні фізичні вправи.

 Результати фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у дошкільному навчальному закладі висвітлюються на педгодинах, педрадах, виробничих нарадах.

Одним із основних чинників здоров’я дітей беззаперечно є збалансоване харчування. Тому організації харчування дітей у закладі надається вагоме значення. Харчування в ДНЗ здійснювалось відповідно до п.5 ст. Закону «Про дошкільну освіту», п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад, «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

 Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

·        дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;

·        організація питного режиму для дітей у групах;

·        дотримання режиму харчування у закладі;

·        дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;

·        дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;

·        організація харчування дітей пільгових категорій;

·        запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;

·        ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;

·        проходження медичних оглядів працівниками;

Постійно проводилося та покращувалося матеріально-технічне забезпечення організації харчування, це:

·        забезпечення закладу необхідною кількістю посуду;

·        стан технологічного обладнання, проведення його поточного ремонту;

·        стан приміщень харчоблоку, комори, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

На постійному контролі також питання: дотримання вимог безпеки (зберігання та використання миючих засобів на харчоблоці, групах, наявність інструкцій щодо використання технологічного обладнання, електроприладів,миття посуду),ведення документації по харчуванню, виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.  Інформація щодо виконання норм харчування дітей у закладі подавалася щомісячно  та за рік у відділ харчування.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 10 гривень,70коп.(діти раннього віку)до 16,97 гривень на одну дитину дошкільного віку.  Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. Дієтичним харчуванням були охоплені  діти, які мали довідку від лікаря.

Медичне обслуговування дітей  дошкільного закладу забезпечували медична сестра  І.В.Красіля,  лікар  - педіатр  Т.О.Земляна . У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» (ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі»), Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровочої роботи в дошкільному навчальному закладі, положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу».

 Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування в ДНЗ включало проведення обов'язкових медичних оглядів та оглядів перед профілактичним щепленням, надання в разі потреби невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і організація госпіталізації у разі наявності показань. Проведення профілактичних щеплень відбувалось згідно з календарем щеплень та згідно з наказом МЗУ  «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо.

Належним чином оформляється обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах ДНЗ  - щоквартально, в групах раннього віку  - щомісячно, перевірка постави, огляд на педикульоз, доліковування. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Лікувально-профілактична робота в дошкільному закладі спрямовувалась  на:

•  Проведення поглиблених оглядів дітей: від 1 до 3 років; від 3 до 7 років. (1 раз на рік)

•   Проведення антропометричних вимірювань дітей.  (2 рази  на рік)

•  Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення   ізоляції   їх   у   групі   до   приходу   батьків.   (за необхідністю)

•  Обстеження співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз. (1 раз на рік)

•  Проведення    диспансеризації    дітей,    які    мали    хронічні захворювання. (постійно)

• Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів. (постійно)

•    Участь у складанні перспективного і щоденного меню. (щоденно)

•   Перевірка якості  приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу. (щоденно)

•   Контроль за закладкою продуктів. (постійно)

•  Контроль за зберіганням і термінами реалізації продуктів, що швидко псуються. (постійно)

•  Контроль за годуванням дітей і дотриманням методики цього процесу. (постійно)

•   Медико-педагогічний контроль за навантаженням на заняттях з розвитку   рухів   і   гігієнічними   умовами   проведення   всього навчально-виховного процесу. (постійно)

•   Своєчасне проведення диспансеризації шестирічних дітей. (постійно)

•   Контроль  за забезпеченістю  аптеки  необхідними  ліками та медичними інструментами. (постійно)

•  Розробка раціонального режиму дня у всіх вікових групах на рік. (постійно)

Зміст протиепідемічної роботи направлено на:

• Контроль за санітарно-гігієнічним та дезінфекційним  режимом згідно з інструкцією. Постійний контроль за зберіганням та використанням дезінфекційних і миючих засобів, (постійно)

•   Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням. (двічі на рік)

•   Проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з грипом та з іншими респіраторними захворюваннями. (постійно)

•   Контроль по групах за прийманням дітей вранці. (постійно)

• Суворий   контроль   за   строками   проходження   персоналом медогляду. (постійно)

•   На час карантину, контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках. (постійно)

• Суворий контроль за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли   різні   інфекційні захворювання.   Приймання  дитини   тільки   за наявності в неї довідки про проведення лікування. (постійно).

Аналіз інфекційних захворювань по ДНЗ№330 за три роки

№з/п

Нозологія

2015

2016

2017

1

Повітряна віспа

26

38

0

2

Скарлатина

-

-

-


План заходів по зниженню захворюваності в осінньо-зимовий період:

1.     Розробка індивідуальних рекомендацій по протирецидивному лікуванню часто хворіючим дітям.

 2.     Проведення  загартовуючих  процедур:

-         Ранкова гімнастика;

-         Гімнастика пробудження;

-         Доріжки здоров’я;

-         Прогулянки на свіжому повітрі;

-         Точковий масаж.

3.     Включення  до раціону харчування:

-         Свіжої  цибулі , часнику,цитрусових.

4.     Проведення  кварцювання  приміщень, провітрювань кожного дня.

5.     Дотримання  режиму дня згідно віку.

 Зниження показників захворюваності ГРЗ та грипом пояснюється підвищенням рівня організації та проведення роботи колективу щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей. Облік проведених  профілактично - оздоровлювальних заходів показав, що порівняно з минулим роком  у цьому році діти краще відвідували ДНЗ.   

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення. Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання часнику, цибулі,лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.   

В оздоровчий період в ДНЗ були  проведені  заходи, які полягали в забезпеченні якісного різноманітного  харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.                                        

Згідно проведеного обліку дітей мікрорайону видно, що найбільш поширеною формою охоплення дітей дошкільного віку залишається дошкільний навчальний заклад. Відсоток охоплення дітей мікрорайону у порівнянні з минулим  навчальним році збільшився. До відвідування старших груп дошкільного закладу було залучено 5 дітей. Педагогами проводилась робота по популяризації  серед батьківського загалу значущість дошкільної освіти для розвитку дитини. Це дозволило створити позитивне відношення до вирішення державного завдання обов’язкової дошкільної освіти,створити умови для забезпечення наступності та перспективності дошкільної та початкової ланок, а батькам – можливість вибору якісної освіти.

Річний план 2016-2017н.р. дозволив досягти поставлених цілей. Виконаний на 89%.  Проте в організації освітньо - виховного процесу залишається нерозв'язаним  питання з  організації  роботи по використанню художніх творів для  комунікативно-мовленнєвого розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників.

Потребує більшої активності співпраця закладу з батьками по розширенню сфери функціонування української мови.

 Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2016-2017 н.р., враховуючи недоліки, досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив ставить за мету – забезпечення цілісного розвитку дитини, розвиток її соціальної спрямованості, розкриття потенційних можливостей при збереженні дитячої субкультури та визнанні унікальності ролі дошкільного дитинства в становленні особистості.

Завдання на 2017-2018 навчальний рік:

·     Продовжувати  роботу над обласною проблемою: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» ( національно – патріотичне виховання);

·     Організувати  роботу педагогів по використанню художніх творів для комунікативно-мовленнєвого розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників,використовуючи  народний фольклор та твори українських письменників та композиторів.

·     Продовжувати працювати над формуванням фізичної готовності дитини до нової соціальної ролі,здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров'я,через використання  здоровя’зберігаючих технологій та дослідницько –експериментальної  діяльності у дошкільному закладі.

·      Активізувати співпрацю дошкільного закладу та батьків по розширенню сфери функціонування української мови.

·      Поглибити роботу щодо підвищення іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, шляхом вивчення української мови, підвищення професійної майстерності.

Продовжуючи роботу щодо удосконалення форм, методів фізкультурно-  оздоровчої роботи,  формування  у дошкільників елементів здоров’язберігаючої  компетентності, організацію якісного оздоровлення, колектив КЗО «ДНЗ(ясла-садок) №330» визначив такі пріоритетні завдання на літній оздоровчий період  2018 року:

1. Створення  умов, які забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, попереджують  захворюваність і травматизм.

2. Реалізація системи заходів, направлених на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування  культурно-гігієнічних і трудових навичок.

 3. Здійснення  педагогічної  і санітарної  освіти батьків з питань виховання і оздоровлення дітей в літній період.

Функціонування ДНЗ №330 у 2017-2018 навчальному році  буде регламентуватися нормативно-правовими актами, зокрема:

§  Конституцією України;

§  Законом України «Про освіту»;

§  Законом України «Про дошкільну освіту», затвердженим Указом Президента України від 11 липня 2001р.№2628-11І;

§  Законом України «Про мови в Українській РСР» від 28.10.89 р. № 8312 -11, зі змінами від 06.03.03р.;

§  Законом  України «Про дорожній рух»;

§  Законом  України «Про пожежну безпеку»;

§  Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;

§  Наказом МОНУ « Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» від 28.10.08р. № 985;

§  Наказом МОЗ  України «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів» від 24.03.2016 №234;

§  Наказом МОНУ «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах  різних типів та форми власності» №446 від 20.04.2015(зареєстровано в Мін.Юсті.України 13.травня 2015р. №520/26965);

§  Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах  від 17.04.06 р. № 298\227 ( із змінами від 20.03.2013р.);

§  Листом  МОН № 1/9-452 від 25.06.13 року. « Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

§  Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-36 від 24.01.2007р. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»;

§  Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-263 від 07.05.2007р. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»;

§  Листом МОН № 1/9-499 від17.07.2013р. «Методичні рекомендації  щодо створення уніфікованої системи  електронної реєстрації дітей дошкільного віку»;

§  Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-583 від 04.10.2007р. «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»;

§  Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-811 від 17.12.2008р. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»;

§  Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-577 від 29.07.2011р. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

§  Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-455 від 03.07.2009р. «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

§  Листом № 141/10 - 2574 від 25.07.2013 «Щодо фізкультурно-оздоровчої та     спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладах»;

§  Інструктивно-методичним листом МОНУ «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» №1/9-666 від 27.09.2010;

§  Інструктивно–методичними рекомендаціями «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» від 26.07.2010 р. № 4.1/18-3082;

§  Інструктивно-методичними рекомендаціями МОНУ «Про організацію  освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році». Лист МОН №1/9-322  від 13.06.2017;

§  Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305;

§  Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України,затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010р. №930;

§  Типовим положенням про методичний кабінет ДНЗ від 09.11.2010 р. №1070;

§  Методичними  рекомендаціями  щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 17.03.2006 р. № 1/9-153);

§  Методичними  рекомендаціями  щодо підбору і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 18.07.2008 р. № 1/9-470);

§  Базовий компонент дошкільної освіти /нова редакція/ Київ – 2012;

§  Списком навчальних видань для дошкільних навчальних закладів,яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання в дошкільних навчальних закладах.

Комплексні освітні програми:

§  «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні».(нова редакція.)  - 2012.

§   Освітня програма  « Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник

Крутій К.Л.,2015р.).

§   «Оберіг»,програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук.кер. Богуш А.М.)

§   Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з ФФНМ 5року життя» (Ю.В.Рібцун)   

§   «Віконечко»– програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років. Т. В. Сак.

Парціальні програми:

§  «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Борщ Р.М.,Самойлик Д.В.( чинна до кінця навчального року)

§  «Грайлик»,програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі. Березіна О.М.,Гніровська О.З.,Линник Т.А.

§  «Скарбниця моралі»,програма  з морального  виховання дітей  дошкільного віку . Лохвицька Л.В.

§  «Про себе треба знати,про себе треба дбати», програма з основ здоров’я  та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років. Лохвицька Л.В.

§   «Казкова фізкультура»,програма з фізичного виховання дітей  раннього та дошкільного віку (авт..Єфіменко М.М.)

Методичні посібники:

§  Планування роботи  в ДНЗ.

§  Україна – моя батьківщина.

§  Експериментальна діяльність у ДНЗ.

§  Організація оздоровчої роботи в ДНЗ.

§  Групові  форми  методичної роботи  з  педагогами     в  сучасному  дошкільному навчальному закладі. Запоріжжя.

§   Індивідуальний підхід до дитини.

§  Організація режимних процесів.

§  Майстер-класи для вихователів.

§  Громадянська освіта в ДНЗ.

§  Правове виховання в ДНЗ.

§  Дошкільнятам про основи правознавства.

§  Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору

§  Перші кроки грамоти:перед шкільний вік.

§  Організація гурткової роботи в ДНЗ.

§  Система освітньої роботи з дітьми раннього  віку.

§  Система освітньої роботи з дітьми молодшого дошкільного віку.

§  Система освітньої роботи з дітьми середнього дошкільного віку.

§  Система освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

§  Соціалізація дошкільників.

§  Театралізована діяльність.

§  Інновації в довкіллі.

§  Психологічне здоров'я дошкільників.

§  Основи безпеки дітей дошкільного віку.

§  Пісочна терапія в роботі з дошкільниками.

§  Розвивальні ігри з водою та піском.

§  Казкотерапія в роботі з дошкільниками.

§  Народознавство в дошкільному закладі.

§  Формування національної свідомості.

§  Масові   форми  роботи  з   педагогами  в   сучасному  дошкільному   навчальному закладі. 

§  Дивовижне мереживо витинанки.

РОЗДІЛ  2

Методична робота з кадрами

2.1 Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ

 (станом на 01.09.2017)

№з/п

ПІБ

Рік народження

Освіта

Пед.стаж

Результат атестації

1.

Мартищенко С.І.

1964

вища спец.

33р.,3міс

Вища кат. Виховат.метод.

2.

Іванішена В.В.

1971

вища спец.

16р.

Вища категорія

3.

Гетьман Н.П.

1980

вища спец.

15р.,1міс

Вища категорія

4.

Мальчугіна Р.Г.

1974

вища спец.

13р.,10міс

Вища категорія

5.

Повстянник О.О.

1976

вища пед..

15р,11міс.

I категорія

6.

Ліснічук О.П.

1975

вища.

3р.,8міс.

ІІ категорія.

7.

Цибуля В.Г.

1962

вища

23р2міс..

I категорія

8.

Лапочкіна Н.В.

1977

середня

3р,2м.

8 тар.розр.

9.

Афоніна С.С.

1987

вища

2р.11міс.

8 тар. розр.

10.

Шафранівська Т.В.

1977

середня-спеціальна

20р.,10міс

8 тар. розр.

11.

Ярова О.І.

1955

Вища

34р.11м

I категорія

12.

Ганусік Н.Ю.

1978

навчання у БУМІБ

4р.

8 тар. розр.

13.

 Сапунжийська Г.В.

1994

Вища спец.

11міс.

спеціаліст

14.

Красова В.В.

1986

середня-спеціальна

8р.

8 тар.озр

15.

Ляпічєв А.О.

1966

 вища

4р,7міс.

ІІ категорія.

16.

Андрущенко Н.В.

 

Пед..клас

16р.2міс

8тар.розр.

17.

Кравченко С.П.

 

Неповна вища,бакалавр,навч в магістратурі

5р.11міс

8тар.розр.

2.2 Підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки

про

виконання

1.

3 метою підвищення теоретичного рівня     і     фахової     майстерності педагогів:

-   Цибулю В.Г.,вихователя,що має категорію.

-   зобов'язати педагогів відвідувати методичні     об'єднання,               творчі  лабораторії;

- Створити умови щодо підвищення професійної майстерності через самоосвіту, ведення «Щоденників із підвищення професійного рівня»

-   Надати методичну допомого з самоосвіти та підбору відповідної методичної та наукової літератури.

 

 

 

за графіком

 

за графіком

 

 

 

щомісяця

 

 

Завідувач ДНЗ

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

2.

Забезпечити організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів:

-провести індивідуальні консультації щодо складання планів самоосвіти;

-затвердити плани педагогів із самоосвіти;

-систематично проводити «педгодини», спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу згідно вимог БКДО

 

 

щомісяця

 

 

 

постійно

 

 

Виховат.-методист

 

 

Виховат.-методист

 

Виховат.-методист

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомлення з науковою літературою, обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок інших вихователів

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

4.

 

3     метою     якісного     підвищення професійної майстерності педагогів:

-    видати наказ про підготовку та
проведення   атестації  в   2017-2018н.р.;.

 -скласти план засідань

атестаційної комісії.

 

10.2017р.

 

 

 

 

До 20.10.2017

Завідувач ДНЗ

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

-         Затвердити списки

педагогічних працівників, які атестуються.

-Затвердити графік роботи

атестаційної комісії.

      -  Вивчити роботу педагогів,що атестуються.

-    видати    накази    по    ДНЗ    за результатами атестації, ознайомити колектив з ними.

 

 

 

 

 

 

до 04.2018р.

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Завідувач ДНЗ

 

 

5.

3 метою  підвищення  фахової майстерності  та якості  освітнього процесу:

- організувати   взаємовідвідування занять та режимних моментів;

- проводити відкриті покази занять
для  вихователів  ДНЗ,

- організувати роботу довідкового бюро при методкабінеті;

- здійснювати індивідуальні консультування педагогів з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

 

Протягом  року

 

Протягом року

 

протягом року

 

 

 

Виховат-методист

 

 

Виховат-методист

 

 

Виховат-методист

 

 

Атестація педагогів

№з/п

ПІБ

Посада

Дата попереднього проходження атестації

Категорія на яку претендує

1

Мартищенко Софія Іванівна

Вихователь логопед.групи

2013р.

Підтвердження вищої категорії,звання  «Вихователь-методист»

2.3 Педагогічні ради

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про

виконання

   1.

Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки

створення іміджу сучасного дошкільного закладу

1.Підсумки оздоровчого періоду.

2. Стан готовності ДНЗ до нового навчального року.

3. Про атестацію та підвищення кваліфікації  педагогічних працівників у 2017- 2018н. р.

4. Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на новий 2017-2018н. р.

5.Організація роботи творчої групи.

 

 

Серпень-

вересень

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

вихователь – методист 

 

2.

Педагогічна рада№2

Формування почуття національної самосвідомості та  любові  до рідної землі у дітей дошкільного віку

1. Про виконання рішень попередньої педради.

2. Аналіз стану роботи з патріотичного виховання  / довідка /

3. Експрес-інформація «Українська родинна педагогіка: минуле і сьогодення»

4. Брейн-ринг «Хай в серці кожної людини живе любов до України»

5. Проект рішення педагогічної ради.

 

 

листопад                  

 

 

вихователь -

методист,

вихователі

 

3.

Педагогічна рада №3

«Охорона життя і зміцнення здоров'я дошкільників в сучасному ДНЗ»  1. Перевірка виконання рішень попередньої педради (інформація).

1.    2.Формування здорового способу життя, базових якостей особистості відповідно до вимог БКДО (міні-лекція).

2.    3.Інноваційні підходи до оздоровчої роботи з дітьми .

4. Аналіз захворюваності дітей. Профілактична робота з попередження дитячого травматизму (інформація).

5.Реалізація індивідуального підходу у фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками (довідка за результатами тематичного контролю).

6.Виставка пам’яток для батьків з проблеми формування здорового способу життя дошкільників (виставка-презентація).

 

 

 

лютий

 

 

 

 

вихователь -

методист,

ст..м./с,

інстр.з фіз..вихов.

вихователі

 

4.

Педагогічна рада №4

Про підсумки роботи ДНЗ у 2017-2018н.р.

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради(інформація).

 2. Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за навч.рік та рівень ефективності логопедичної допомоги дітям.

 3. Організація життєдіяльності дошкільників з урахуванням завдань  освітніх ліній та підготовка їх до навчання в школі (довідка за результатами підсумк. контролю ).

 

4.  Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на літній період.

 

 

 

травень

 

 

 

вихователь -

методист

 

 

 

 

2.4 Педагогічні години     

№з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

Основні напрямки освітньої роботи у новому навчальному році. Граничні навантаження на дошкільників різних вікових категорій.

Моніторинг якості дошкільної освіти, критерії оцінки якості дошкільної освіти в ДНЗ ;

Підготовка до Тижня знань з безпеки життєдіяльності дошкільників;

Формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів шляхом вивчення укр..мови та підвищ.проф.майстерн.

Використання народного фольклору для мовленнєвого розвитку дітей.

Обмін думками щодо відвідування
методичних  об'єднань, шкіл  передового досвіду;

План підготовки до Тижня української мови.

   Про просвітницьку роботу з батьками щодо оздоровочо-профілактичної роботи  з дітьми влітку

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

листопад

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

січень

 

 

 

 

лютий

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

Вихователь-

методист

 

 

 

Вихователі

 

 

Вихователь-

методист

 

 

Вихователі

 

 

Вихователь-

методист

 

 


2.5 Консультації для вихователів

 №

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

- Організація роботи з дітьми в адаптаційний період.

- Вимоги до проведення контрольно-діагностичних зрізів, врахування результатів обстеження при плануванні фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи з дошкільниками.

 

 

 

ІX

Вихователь-методист

 

2.

- співпраця з батьками по розширенню сфери функціонування укр..мови

-Художня література як засіб розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей.

X

Вихователь-методист

 

3.

Організація роботи з навчання

елементам гри у футбол дітей

старшого дошкільного віку.

XI

Інструктор з фіз..виховання

 

4.

Роль дитячої книжки у

мовленнєвому розвитку

дошкільників

XII

Вихователь-методист

 

5.

Шляхи формування у старших дошкільників знань про рідний край. Чарівний світ народного мистецтва. «Петриківський розпис»

 

І

Вихователь-методист

 

6.

Формування позитивного

іміджу педагога: особиста і професійна частина іміджу.

II

Вихователь-методист

 

7.

Педагогічні читання,присвячені до дня народження Т.Г.Шевченка

III

Вихователь-методист

 

8.

Взаємодія між батьками та педагогами. Виховання у дорослих культури безпеки та  відповідального ставлення до життя і здоров’я дітей.

IV

Вихователь-методист

 

9.

Організація і зміст освітньої і оздоровчої роботи в літній період

V

Вихователь-методист

 

10.

Здоров’я зберегаючі технології. Використання природних факторів зміцнення здоров'я.

VI

Вихователь-методист

 

11.

Індивідуальні:

-з питань планування навчально-виховної роботи з дітьми ;

-з питань самопідготовки до планування навчального процесу;

-з питань самоосвіти;

-з питань підготовки до педагогічних рад;

- з питань підготовки  колективних переглядів;

-з питань проведення занять та режимних моментів.

-Консультації за запитом вихователів.

 

Вихов. - методист

 

                                  2.6  Проблемний семінар

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

І.

«Виховання національної свідомості та патріотизму через вивчення рідної мови, народних звичаїв, традицій та обрядів.»

-Активізація культури рідної мови дошкільників засобами народознавства. Петриківський розпис.

-Зміст, форми краєзнавчої роботи.

-Виставка «Моя вишиванка»

 

жовтень

 

Вихователь-методист

 

 

II.

Розширення сфери функціонування української мови,як вид активної співпраці закладу з батьками

- вивчення  закону України «Про засади державної мовної політики»;

- Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення в співпраці з батьками

   січень

 

Творча група,

вихователь-методист

 

2.7 Семінар-практикум

№з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

            І.

 

 

 

 

 

 

  

Тема: «Художня література як засіб розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей  дітей»

-Роль читання у житті дітей.

-Вплив ЗМІ на мовлення дітей.

-Методичний діалог: «Роль малих фольклорних форм для розвитку зв’язного мовлення дітей»:

- Методи та прийоми залучення дітей до перлин народної мудрості.

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

Вихователь-методист,

Творча група

 

 

           ІІ.

«Формування у дошкільників здоров’язбережувальної компететності»

- формування життєвих

навичок, що сприяють

фізичному здоров’ю;

- формування життєвих

навичок, що сприяють

соціальному здоров’ю;

- просвітницька  робота  з

батьками щодо формування  у дошкільників

здоров’язбережувальної

компетентності

 

 

квітень

 

 

Вихователь-методист

 

2.8 Колективні перегляди

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

« Ознайомлення з українським розписом Петриківка»

 

вересень

Ганусік Н.Ю.

 

2.

Заняття – гра «Стежками

рідного краю»

жовтень

Гетьман Н.П.

 

3.

Інтегроване заняття «Що

робить людину людиною, або спілкування в нашому житті»

листопад

Шафранівська Т.В.

 

4.

«Традиції моєї родини»

    грудень

Ярова О.І.

 

5.

Міні – заняття з логоритміки «Уроки тітоньки Сови»             

митці».

    січень

Повстяннік О.О., Мальчугіна Р.Г.

 

6.

 «Моя батьківщина - Україна» (знайомство з творчістю Л.Українки)

      лютий

Кравченко С.П

 

7.

Гра на музичних інструментах. За методикою К.Орфа.

лютий

Красова В.В.

 

8.

Заняття з сенсорного розвитку для дітей раннього віку «Сорока та Зайчик» ( за мотивами укр.. фольклору)

 

 березень

Афоніна С.С.

 

9.

«Ми дружимо із книжкою»(до міжнародного  дня  дитячої книги)

квітень

Цибуля В.Г..

 

10

Здоров'я та фізичний розвиток: «Фізкультурні пригоди в козацькому краї».

травень

Ляпічев А.О.

 

2.9 Огляди – конкурси. Виставки

 

№ п/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.      

Готовність груп до нового навчального року

 

Вересень

Вихов.-метод., вихователі

 

2.      

Участь у конкурсі «Мій рідний край – моя маленька Батьківщина»

 

Жовтень

Вихов.-метод., вихователі

 

3.      

«Це моя Україна, це моя Батьківщина»

Жовтень

Вихов.-метод., вихователі

 

4.      

Виставка дитячих робіт до Тижня безпеки

Листопад

Вихов.-метод., вихователі

 

5.     .

 Вернісаж – «Барвиста осінь»

  Листопад

Вихов.-метод., вихователі

 

6.      

Виставка батьківських газет «Маленька сім’я – великої родини»       

 

 Грудень

Вихов.-метод., вихователі

 

7.      

«Чарівниця зима»

Грудень

Вихов.-метод., вихователі

 

8.      

 «Різдвяна карусель»

Січень

Вихов.-метод., вихователі

 

9.      

«Здоров’я – найдорожчий скарб»

Лютий

Вихов.-метод., вихователі

 

10.                        

Виставка поробок «Зроблено в Україні»

Лютий

Вихов.-метод., вихователі

 

11.                        

 «Весна прийшла, свято мами принесла»

Березень

Вихов.-метод., вихователі

 

12.                        

 «Шевченко поет і художник»

 

 

    Березень

Вихов.-метод., вихователі

 

13.                        

 «Мальовнича весна»

  Квітень

Вихов.-метод., вихователі

 

14.                        

 «Свято Великодня»

Квітень

Вихов.-метод., вихователі

 

15.                        

«Спорт – запорука успіху та  здоров’я»

Травень

Вихов.-метод., вихователі

 

16.                        

 «А я іду до школи!»

Травень

Вихов.-метод., вихователі

 

17.                        

Фото колажі із життя садочка «Наше щасливе дитинство»

Червень

Вихов.-метод., вихователі

 

18.                        

«Літо танцює, літо співає»

Липень

Вихов.-метод., вихователі

 

19.                        

«Знову наш садок кличе діточок»

Серпень

Вихов.-метод., вихователі

 

 

2.10 Самоосвіта педагогів

Зміст роботи

термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Систематично проводити «педагогічні години», спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу.

щосереди

Вихователь –методист, завідувач, практичний психолог

 

2

Перевірити ведення щоденника самоосвіти педагогів ДНЗ.

листопад

Вихователь –методист, завідувач,

 

3

Проводити «круглі столи», диспути, обговорення за матеріалами періодичних видань.

Протягом року

Вихователь –методист, завідувач

 

4

Організувати систематичне взаємне відвідування занять та режимних процесів із подальшим обговоренням.

щоквартально

Вихователь –методист

 

5

Проведення хвилинок презентацій творчих знахідок педагогів.

1 раз у квартал

вихователі

 

6

Проведення організаційних нарад із метою ознайомлення з нормативно-правовими документами, державними стандартами у системі дошкільної освіти.

1 раз у квартал

завідувач

 

7

Діагностування педагогічних працівників з метою визначення рівня їх підготовленості, інтересів, можливостей.

Двічі на рік

Практичний психолог

 

8

Забезпечити відвідування педагогами методичних об’єднань, семінарів у ДНЗ міста.

Протягом року

Вихователь –методист, завідувач

 

9

Проводити колективні навчання, знайомити педагогів з новими освітніми технологіями

Протягом року

Вихователь –методист, завідувач

 

2.11 Діагностика, моніторингові дослідження

Зміст роботи

термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Педагогічна діагностика рівнів розвитку дітей та виконання державних стандартів дошкільної освіти.

Вересень,

травень

Вихователь –методист, завідувач, практичний психолог

 

2

Визначення  рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі

Вересень,

травень

Вихователь –методист, завідувач,

 

3

Діагностика фізичного розвитку дітей.

 

2р\рік

інстр.  з ф-ри

 

4

Діагностика музичного розвитку дітей.

2р\рік

музкерівник

 

5

Моніторинг предметно-розвивального середовища в ДНЗ.

1-2 р\рік

завідувач Вихователь –методист,

 

6

Моніторинг навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ДНЗ.

вересень жовтень

завідувач Вихователь –методист,

 

7

Моніторинг оцінювання якості надання дошкільникам освітніх послуг, рівня виконання державних стандартів дошкільної освіти, програми ДНЗ.

2-3 р\рік

завідувач методист

 

2.11. Робота творчої групи

Зміст роботи

Форма проведення

Відповід.

Відмітка про виконання

Тема: Використання українознавства та етнопедагогіки для комунікативно-мовленнєвого розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників.

Склад творчої групи:

Керівник творчої групи: Іванішена В.В., вихователь-методист ДНЗ;

Члени творчої групи:Гетьман Н.П. – вихователь логопед. групи; Повстяннік О.О. – вихователь логопед. групи; Ганусік Н.Ю. – вихователь; Шафранівська Т.В. – вихователь.

ВЕРЕСЕНЬ

1. Організація діяльності творчої групи: розподіл обов’язків.

Повідомлення

Керівник

 

2. Узгодження плану роботи творчої групи на 2017-2018 навчальний рік.

Обговорення

Іванішена В.В

 

3.Обговорення ідеї та теми проблеми: «Використання українознавства та етнопедагогіки для комунікативно-мовленнєвого розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників».

 

обговорення

Іванішена В.В

 

ЛИСТОПАД

1. Вивчення нормативної бази, методичної літератури, досвіду роботи педагогів з народознавства;

Обговорення, дискусія

 

 

2.Розроблення занять, методичних рекомендації та порад для педагогів

 

Члени творчої групи

 

СІЧЕНЬ - ЛЮТИЙ

1 Використання фольклору на заняттях з розвитку мовлення дошкільників.

Повідомлення

Повстяннік

О.О.

 

2.Організувати виставку дидактичного матеріалу для вихователів з даної теми.

Повідомлення

Гетьман Н.П.

 

3.Систематизувати добірку консультацій

Обговорення

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

1. Різні  форми художньо-мовленнєвої діяльності як засіб розвитку мовлення дошкільників

Повідомлення

 Ганусік Н.Ю.

 

2.Розвиток мовлення засобами української  художньої літератури

Дискусія

Члени творчої групи

 

3. Розвиток мовлення в системі освітньої роботи в міні-музеї одного предмета

Обговорення

Члени творчої групи

 

КВІТЕНЬ

1.     Підведення підсумків та окреслення результатів роботи творчої групи.

Обговорення

Іванішена В.В.

 

2.     Підготовка матеріалів для проведення виставки за темою проблеми.

Дискусія

Члени творчої групи

 

Розділ 3

Вивчення стану життєдіяльності дітей

з/п

Тема контролю

Вид

контролю

Форма підведення

підсумків

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

 Готовність груп до нового навчального року:

Тематичне. 

Довідка,

наказ

Нарада при завідувачу

11.09.-

15.09

Завідувач ДНЗ

Вихователь-

методист

 

2.

Стан ведення ділової документації вихователів, вчителя-логопеда музичного керівника. інструктора з фізичної культури.

Тематичне

Довідка  

Нарада при завідувачу

9.10-

13.10

 

 

Вихователь-

методист

 

3.

Формування почуття нац.свідомості та любові до рідної землі

Тематичне

Довідка наказ

Педрада

1.11-

15.11

 

Завідувач ДНЗ

Вихователь-

методист

 

 

4.

Медико - педагогічний контроль за проведенням ранкової гімнастики і занять з фізкультури

Вибірковий

Довідка

Нарада при завідувачу

12

Завідувач ДНЗ

Вих.-метод,

ст..м/с

 

5.

Дотримання санітарних та гігієнічних вимог в групах та на харчоблоці

оглядово-оперативний контроль

Нарада

01

Завідувач,

вих..-метод.,

Ст..м/с

 

6.

 

 

 

 

Аналіз роботи педагогічного колективу з організації фізкультурно-оздоровочої роботи з дошкільниками

тематичне

Довідка, наказ

Педрада

02.

Завідувач ДНЗ

Вихователь

методист

 

7.

Готовність педагогів до роботи

 

оперативна оцінка, до відома

нарада

03

Завідувач ДНЗ

Вихователь

методист

 

 

 

8.

Відвідування дітьми ДНЗ,стан захворюваності Поточний Конроль відвідування

 

інформація

Педгодина

Щотижня

 

Завідувач ДНЗ

Вихователь-методист

 

9.

Дотримання графіків роботи різними категоріями працівників ДНЗ

вибірковий

до відома

1р.на місяць

Завідувач

 

10.

Організація та проведення прогулянок. Дотримання режиму прогулянок.

 

вибірковий інформація

 

Нарада  при завідувачі

           

1р.на місяць

Вихователь-

методист

 

 

11.

 Організація корекційної роботи в групі дітей з  вадами мови

 Тематич.

Довідка,

наказ

 

нарада

 

03

2018р.

Завідувач ДНЗ

Вихователь-методист

 

12.

 Рівень сформованості компетентності дітей  за освітніми лініями БК та Програми «Дитина в дошкільні роки»

Комплексна

Довідка,

наказ

Діагностика

Педрада

04

2018р.

Завідувач ДНЗ

Вихователь-

методист

 

 

 

13.

Рівень сформованості культур-но-гігієнічних навичок у дітей. Спостереж.

Вибірковий

Інформація

Нарада

щомісячно

завідувач

методист

старша медсестра

 

14.

Організація роботи з охорони життя та здоров'я дітей. Заняття,

бесіди

Оперативний

довідка

 

педрада

05

завідувач

методист

старша медсестра

 

15.

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку спостереження

Оперативний

інформація до відома,

до наради

щомісячно

завідувач

методист

старша медсестра

 

16.

Оснащення дитячих ігрових майданчиків. Обстеження

 

інформація

до відома

 

 

 

до наради

 

 

 

 

2р.на рік

 

 

 

завідувач

методист

старша медсестра

 

 

 

17.

Якість  проведення Днів здоров`я, спортивних свят та розваг).

інформація

до відома

 

до наради при завідуючій

1р на місяць

методист

старша медсестра

 

 

Розділ 4. Організаційно- педагогічна робота

4.1. Взаємозв’язок  зі школою, родиною, громадськістю.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Створити     координаційну     раду (вихователі, викладачі) з вирішення супроводу учнів 1 класу та дітей старшої групи.

вересень

Завідувач ДНЗ Завуч

 

2.

Скласти  та  обговорити   спільний план заходів.

вересень

Вихователь-

Методист

Завуч

 

3.

Створити інформаційно-педагогічну бібліотеку для вихователів, учителів із посібниками щодо підготовки дітей до школи.

жовтень

Завідувач ДНЗ

Дир.школи

 

4.

Провести роз’яснювальну роботу серед батьків з метою вивчення Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», Програми виховання і навчання дітей «Дитина в дошкільні роки»

Впродовж року                               

     

Вихователь-

методист

 

 

5.

Скласти рекомендації батькам першокласників відповідно програми розвитку дітей

протягом

 року

Вихователь -методист

 

6.

Ознайомлення з досвідом роботи ДНЗ і початкової школи: -вивчення програмно-методичних документів;- взаємо відвідування занять, уроків

протягом

року

Вихователь-методист

 

7.

Провести консультації для батьків з приводу прийому дітей до школи.

За потреби

Вихователь-методист

 

8.

З метою мотиваційної готовності дошкільників до школи організувати:

-         бесіди з дітьми,

-         читання літературних творів про школу,

-         організація сюжетно-рольових ігор «Школа», «Бібліотека»,

-         знайомство з правилами поведінки учнів у школі.безпеки в ДНЗ та школі;

-         організувати виставку дитячих робіт:«Я іду до  школи!»;

протягом

 року

 

Вихователь-методист

Вихователі

 

9.

Провести тестування дітей щодо готовності до навчання в школі.

04.2018р.

Вихователь-методист

 

10.

Здійснювати облік дітей дошкільного віку у закріпленому мікрорайоні.

Вересень

 

 

4.2. Загальні батьківські збори

№ п/п

Зміст роботи

  Термін виконання

Відповідальний

 

1.

1.Перспективи та завдання розвитку ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік.

2.Відкритий мікрофон «Що ми очікуємо від дитячого садка?» (обмін думками).

3.Звіт та вибори батьківського комітету

4.Різне.

  Вересень

Завідувач   ДНЗ

2.

1. Про взаємодію батьків та педагогічного колективу ДНЗ у роботі по розширенню сфери функціонування української мови

2.Звіт завідувача ДНЗ за проведену роботу у 2017-2018н.р. Фінанси

3. Готовність  закладу до літнього оздоровчого  періоду.

4. Різне.

 

Червень

Завідувач ДНЗ

голова БК

 

4.3. Групові батьківські збори

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

Ранній вік ( гр..№1)

І.

Організація життєдіяльності дітей.

Спільна робота вихователя та сім’ї з формування життєвої компетенції малюків у світлі вимог програми «Оберіг».

Вибори батьківського комітету групи.

Вересень-жовтень

Вихователі

 

II.

Чим гратися малюкові

Оздоровлення     дітей     влітку.

Звіт батьківського комітету групи про виконану роботу.


 

квітень

Вихователі

 

Молодші групи

 

 

 

  І.

 Ініціюємо батьків до співпраці

 Ознайомлення з програмою виховання та навчання дітей. «Дитина в дошкільні роки»

Вибори батьківського комітету.

 

Вересень-жовтень

Вихователі

 

 II.

«Книга в нас – завжди цікава: в ній наука і забава»

Інформаційна панорама «Культура спілкування батьків та дітей».

Звіт батьківського комітету групи про виконану роботу.

 

 

 

 

 

 

 

квітень

Вихователі

 

Різновікова група

 

І.

Вплив спілкування дорослих  на мовленнєво-комунікативну компетентність дітей дошкільного віку.

Роль дитячої книжки у мовленнєвому розвитку дітей

Консультація логопеда

Вибори батьківського комітету групи.

Вересень-жовтень

Вихователі

 

II.

Безпека : «Один вдома»

Вплив фізкультурно-оздоровчої роботи на зміцнення здоров'я дитини

Оздоровлення     дітей     влітку.

Звіт батьківського комітету групи про виконану роботу
 

квітень

Вихователі

 

 

 

Середня група

 

І.

Завдання виховання та навчання дітей у світлі вимог програми «Дитина в дошкільні роки»

Патріотизм починається з родини

Вибори батьківського комітету групи

 

Вересень-жовтень

вихователі

 

 II.

Батьківська вітальня

«Хай в серці кожної дитини живе любов до України».

 Літнє оздоровлення

Звіт батьківського комітету групи про виконану роботу.

 

 

квітень

вихователі

 

Старша  група

 

 

І.

Державні стандарти дошкільної освіти: вимоги часу.

Батьківська вітальня «Економічне виховання дошкільників».

Вибори батьківського комітету групи.

Вересень-жовтень

вихователі

 

II.

Сьогодні ми дошкільники, а завтра - школярі

Оздоровлення     дітей     влітку.

Звіт батьківського комітету групи про виконану роботу
 

квітень

вихователі

 

               

 

4.4.  Робота батьківського всеобучу

№ з/п

Форми роботи

Тематика

Відповідальні

Термін

проведення

Відмітка

про проведення

1.

Консультування

Психологічний комфорт – як запорука розвитку здорової дитини.

Завідувач

Вересень

 

2.

Рекомендації

Харчування дітей – сучасні підходи.

Ст..м/с

Жовтень

 

3.

Бесіда

«Чи потрібно читати книжки?».

Вихователь-методист

Листопад

 

4.

Створення рекламних оголошень в інформаційних куточках груп

“Для батьків завжди відкриті двері”.

Вихователь-методист,

вихователі,

батьки

Січень

 

5.

Індивід.

консультації

Забезпечення особистої безпеки  дітей дошкільного віку.

Вихователь-методист

лютий

 

6.

Поради

Щеплення: захист чи ні?

Ст..м/с.,лікар

 

Квітень

 

7.

Обмін досвідом

"Стежиною батьківської мудрості".

Батьківська група,педагоги, методист

 

Травень

 

9.

Конкурс

стіннівок

"Маленька сім’я великої родини"

 

 

Вихователь-     методист

За планом

 

10.

Інформаційні стенди в батьківських куточках

Поради батькам: Вплив українознавства  на мовлення дитини.

Педагоги,

вихователь-методист

За планом

 

11.

Пам'ятки для батьків

«Дитина йде до  школи»

рекомендації батькам майбутніх першокласників


 

Вихователь-методист

 

Травень

 

12.

День спільних справ

День довкілля

Адміністрація ДНЗ

За планом

 

4.5 Дні відкритих дверей

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1.

День Знань : Дитячий садок кличе діточок.

 

вересень

Вихователь-методист

 

 

2.

«Різдвяні вечорниці» - (тематичне заняття)

січень

Вихователь-методист

 

 

3.

«Весна - красна, що ти нам принесла» - (розважальний вечір)

березень

Вихователь-методист

 

 

4.

«Христос воскрес! гукають діти – великодні гаївки» - (розважальний вечір гумору, пісень, музики)

квітень

Вихователь-методист

 

 
 

5.

«Прощавай дитячий садок» -(свято випуску до школи).

травень

Вихователь-методист

 

 

4.6.  Засідання батьківського комітету

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Ознайомлення з планом роботи ДНЗ та завданнями на рік.

Завідувач ДНЗ

 

2.

Розподіл обов’язків між батьківським комітетом.

Голова БК

 

3.

Проводити масову роз’яснювальну і виховну роботу серед працівників колективу, вихованців та батьків щодо збереження та зміцнення здоров'я та профілактики травматизму дітей.

постійно

 

Завідувач ДНЗ

Ст./м. сестра

 

 

 

4.

 

Голова БК

 

5.

Стан  харчування в ДНЗ.

 

Старша мед. сестра

 

6.

Організація роботи в дні відкритих дверей.

Протягом року

Голова БК

 

7.

Участь в організації та проведенні свят, вечорів, розваг згідно річного плану.

Протягом року

Голова БК

 

8.

Безпека життєдіяльності дітей в умовах дошкільного закладу.

Постійно

Методист

 

 

9.

Індивідуальні бесіди-консультації з батьками щодо розширення сфери функціонування укр. мови.

        III                

Голова БК,

Ст.м/с

 

10.

Готовність  дітей до школи.

IV

Методист

 

11.

Робота щодо оздоровлення дітей.

Вихователі

 

 

12.

Про підготовку ремонтних робіт.

 

Завгосп

 

13.

Звіт завідувача ДНЗ про роботу у навчальному році.

Завідувач ДНЗ

 

 

4.7. Консультації для батьків

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

У садок із радістю. Як запобігти ускладнень адаптації дитини до умов дошкільного закладу.

вересень

Вихователь-методист

 

  2.

Профілактика комп’ютерної залежності у дитини

жовтень

Вихователь-методист

 

 3.

  Худ.літ-ра як засіб впливу на розвиток мовлення дитини.

листопад

Вихователь-методист,

вчит.логопед

 

4.

Консультація-діалог «Сучасні методи та здоров’язбережувальні технології розвитку дитини в умовах ДНЗ»

 

грудень

Вихователь-методист

 

     5.

Повітряно-тепловий режим у ДНЗ. Одяг дітей 3-7 років у приміщеннях ДНЗ

січень

Вихователь-методист,ст..м/с

 

6.

Спортивні ігри – запорука формування у дітей «шкільно – необхідних» функцій

лютий

Вихователь-методист,

інстр.з фіз.вихов.

 

 7.

Про що розмовляти з дошкільником? Розвиток мовлення

березень

Вихователь-методист вчитель-логопед

 

8.

На порозі школи. Про готовність дітей до систематичного навчання у школі.

квітень

Вихователь-методист

 

9.

Особливості виховання харчової поведінки у дітей.

травень

Ст..м/с

 

5.   Робота методичного кабінету

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

І.

Складання розкладу занять, графіку роботи спеціалістів.

09.2017р.

Вихователь-методист

 

2.

Індивідуально-методична   робота   з логопедом,   музичним   керівником, вихователями з питання навчальних програм, планів, методик.

IX

Вихователь-методист

 

3.

Організація роботи творчої групи для роботи за проблемою: «Використання українознавства та етнопедагогіки для комунікативно-мовленнєвого розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників.

 

IX

Вихователь-методист

 

4.

Оформити підписку на періодичні видання України :«Дошкільне виховання»;«Психолог дитячогосадка»,«Вихователь-методист» «Практика управління дошкільним навчальним закладом»;

 

ІX

Вихователь-методист

 

5.

Підготовка  документації  до проведення атестації.

X

Вихователь-методист

 

6.

 

 

 

 

Періодично оновлювати інформацію на сторінці сайту ДНЗ

 

 

Вихователь-методист

 

7.

Забезпечення педагогічного колективу необхідною науково-методичною літературою, нормативно-правовими актами з питань організації освітнього процесу в ДНЗ у новому навчальному році.

 

впродовж  року

Вихователь-методист

 

8.

Оформлення виставок, інформаційних стендів за планом.

впродовж  року

Вихователь-

методист

 

9.

Проводити  педагогічні години за планом.

 

впродовж  року

Вихователь- методист

 

10.

Використання та впровадження  матеріалів фахової преси в освітньому процесі з дошкільниками.

 

Вихователь-

методист

 

 

 

11.

Організація  роботи з батьками майбутніх школярів.

впродовж  року

Вихователь -

методист

 

12.

Періодичне обладнання виставок новинок методичної літератури в методичному кабінеті

1р.на квартал

Вихователь -

методист

 

13.

Поповнення обладнанням  розвивальних осередків груп відповідно до віку дітей та вимог БКДО і програми.

впродовж

року

Педагоги

 

 

14.

Обладнання куточка  атестації педагогів.

ІХ-Х

Вихователь -

методист

 

15.

Поповнення тематичних папок:

•Робота з батьками;

•Мовленнєвий розвиток засобами худ.творів;

•Ігрова діяльність;

•Інклюзивна освіта;

•Громадянське

виховання;

•Моніторинг якості дошкільної освіти.

впродовж

року

Вихователь -

методист

 

15.

Систематизування матеріалів атестації педагогічних працівників.

квітень

Вихователь -

методист

 

16.

Систематизувати матеріали засідань педагогічної ради

впродовж

року

Вихователь -

методист

 

17.

Робота над Проектом Річного плану

Червень

Вихователь -

методист

 

18.

Розробка методичних рекомендацій для вихователів : розширення сфери функціонування укр.мова як вид активної співпраці з батьками

впродовж

року

Вихователь -

методист

 

Розділ 6

Адміністративно-господарська робота

6.1. Зміцнення матеріальної бази

№п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.               

Підготувати приміщення дошкільного закладу до функціонування в зимовий період:

­   підготувати систему опалення;

­   здійснити виміри опору ізоляції електрообладнання;

­   перезарядити вогнегасники

вересень

 

 

заступник з господарства

 

2.               

Перевірити стан електропроводки та електрообладнання в ДНЗ.

вересень

 

заступник з господарства

 

 

3.               

Провести санітарну обробку овочесховища.

жовтень

комірник

 

 

4.               

Забезпечити достатню кількість та відповідну якість індивідуального захисту робочого інвентарю, миючих та дезінфікуючих засобів.

постійно

 

 

 

5.               

Заготовити пісок для посипання доріжок.

жовтень

 

 

заступник з господарства

 

6.               

Своєчасно здавати звіти:

- про використання електроенергії;

- про використання гарячої та холодної води, інших ресурсів.

щомісяця

 

заступник з господарства

 

 

7.               

Контроль і керівництво:

Методиста:

- придбання наочності і збереження її.

згідно

плану

 

завідувач

 

 

8.               

Помічник завідувача з АГЧ:

- стан технічного обладнання;

- економне витрачання  миючих та засоби для чистки, електроенергії, води;

- збереження, облік та списання матеріальних цінностей;

- придбання технічного інвентарю, посуду;

- ведення обліку показників лічильників;

- своєчасний ремонт меблів та сантехніки.

згідно

плану

завідувач

 

 

9.               

Комірника:

- ведення комірної книги;

- своєчасне забезпечення продуктами харчування;

- збереження та строки реалізації продуктів;

- якість отриманих продуктів;

- правильність оформлення заявок на продукти харчування;

- санітарний стан комори.

згідно

плану

(1 раз у квартал)

 

завідувач

 

 

10.          

Кастелянці:

-збереження, облік та придбання м'якого інвентарю;

- ведення книги обліку;

- якість прання;

- збереження чистої та брудної білизни;

- графік зміни білизни;

- списання м'якого інвентарю.

згідно

плану

(1 раз у квартал)

завідувач

 

 

11.          

Контролювати роботу пральні:

- наявність та дотримання графіку зміни білизни;

- якість прання;

- дотримання норм витрат миючих засобів;

- виконання інструкції по користуванню електроустаткування;

- дотримання правил техніки безпеки.

постійно

протягом

року

 

завідувач

 

 

12.          

Контролювати роботу медичної сестри старшої:

- своєчасне обстеження дітей, проведення профілактичних щеплень;

- ведення медичної документації;

- своєчасне придбання медикаментів та дотримання термінів їх реалізації;

- аналіз дитячої захворюваності;

- хронометраж фіз. занять;

- виконання графіку проходження медичного огляду.

постійно

протягом

року

 

завідувач

 

 

13.          

Контролювати роботу сторожа:

- виконання трудової дисципліни;

- збереження майна в нічні години, вихідні та святкові дні.

постійно

протягом

року

завідувач

 

 

14.          

Контролювати роботу двірника:

- дотримання території в зразковому порядку;

- дотримання правил техніки безпеки.

постійно

 

завідувач

 

15.          

Робітникам з обслуговування:

будівлі своєчасно проводити ремонт обладнання, споруд на майданчиках та дотримання правил техніки безпеки.

постійно

 

завідувач

 

 

16.          

Організувати перевірку санітарно - гігієнічного стану закладу, дотримання режиму дня.

постійно

 

завідувач

 

 

17.          

Організувати перевірки  інструктажу з пожежної безпеки.

постійно

 

завідувач

 

 

18.          

Систематично контролювати і аналізувати батьківську платню.

постійно

 

завідувач

 

19.          

Проводити інструктаж  з протипожежної безпеки та охорони праці.

1 раз у квартал

 

завідувач

 

 

20.          

Проводити оперативні наради з працівниками КЗО ДНЗ з актуальних питань.

постійно

 

завідувач

 

 

6.2 Виробничі наради

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

1. Підсумки літнього оздоровлення

2. Підготовка  дошкільного закладу до нового 2017-2018 навчального року.

3. Інформація щодо організацію якісного харчування дітей в дошкільному закладі згідно наказа департаменту гум.політики ДМР

4. Про затвердження графіків роботи працівників всіх структурних підрозділів. Режим роботи закладу.

IX

Завідувач ДНЗ

 

2.

1. Про роботу щодо збереження життя та здоров'я дітей, та формування основ безпеки, норм  поведінки дітей у надзвичайних ситуаціях

2. Дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми

4.Взаємодія ДНЗ з сім’єю щодо розширення сфери функціонування укр.мови.

5. Культурно гігієнічні навички дітей

Х

Завідувач ДНЗ

 

3.

 

 

 

 

 

1.Результативність роботи з дітьми-логопатами. Виконання річного плану.

2.Дотримання санітарно-гігієнічних норм.

3. Організація харчування дітей у ДНЗ та дітей пільгового контингенту. Питання батьківської плати.

4.Різне.

 

ХІ

 

 

 

 

 

Завідувач ДНЗ,

логопед

 

 

 

 

 

 

4.

1.Стан проходження курсової підготовки у 2018р..

2.. Про хід роботи з атестації педагогічних працівників.

3. Попередження інфекційних захворювань

4. Стан роботи ДНЗ з профілактики дитячого травматизму та охорони життя дітей .

5.Різне
 

ХІІ

Завідувач ДНЗ

 

5.

1. Обговорення та затвердження заходів зі зниження захворюваності дітей в 2018

2. Затвердження графіка щорічних відпусток працівників на 2018рік.

3. Профілактика дитячого травматизму.

4. Дотримання санітарних вимог, режимів прогулянки та провітрювання.

4.Про роботу адміністрації зі зверненнями громадян.

 

І.

Завідувач ДНЗ

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

1. Організація харчування дітей.

2. Роль помічника вихователя у педагогічному процесі

3. Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми

4. Культурно гігієнічні навички дітей

5.Різне.

1.Виконання річного плану ДНЗ

2. Атестація працівників

3. Дотримання режимів прогулянки та провітрювання.

4. Знайомство працівників з  матеріалами  нарад  управління освіти, актами санстанції тощо.

5.Різне

ІІ.

Завідувач ДНЗ

 

ІІІ.

Завідувач ДНЗ

 

8.

1. Підготовка до роботи в літній оздоровчий період.

2. Організація харчування дітей.

3. Про проведення щорічної акції «За чисте довкілля».

4. Дотримання працівниками Інструктажів з безпеки життєдіяльності.

 

ІV.

Завідувач ДНЗ

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

1.Підсумки виконання завдань річного плану ДНЗ, завдання на літній оздоровчий період

2. Питання прийому дітей до ДНЗ.

3.Про проходження медичних оглядів працівниками.

4. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог в теплу пору року.

 

V.

Завідувач ДНЗ

 

 

10.

1.Виконання завдань літнього оздоровчого періоду згідно плану.

2.Стан харчування дітей у літній період.

3. Виконання інструкцій по ТБ дітей під час прогулянок  у теплий період.

4.Дотримання режимів прогулянок,провітрювання.

VI.

Завідувач ДНЗ

 

11.

1. . Робота колективу в літній період.

2. Формування КГН у дітей під час прийняття їжі.

3. Дотримання режимів прогулянок ,провітрювання

4. Різне

 

VII.

Завідувач ДНЗ

 

12.

1.Виконання річного плану ДНЗ за навчальний рік та оздоровчий період( підсумки літнього оздоровлення)

2. Медико-педагогічний контроль за оздоровленням дітей влітку.

3.Стан харчування дітей у літній період.

4. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог в теплу пору року.

5.Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей.

VIII.

Завідувач ДНЗ

 

6.3 Наради за участю завідувача

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

1. Аналіз організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2017 року.

2. Готовність груп до  роботи в новому

2017-2018н.р. (підсумки конкурсу-огляду)

3. Про курсову підготовку та проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018н. р.

4. Дотримання правил внутр.. розпорядку.

 5. Організація та проведення прогулянок.

6. «Про засади державної мовної політики»

вересень

Творча група, завгосп, методист ДНЗ,

 

2

1.Про стан харчування та батьківської плати.

2.Про дотримання працівниками закладу правил охорони праці та пожежної безпеки.

3. Про підготовку до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період.

4.Стан ведення ділової документації.

5.Рівень сформованості КГН.

 

жовтень

Завідувач ДНЗ

Методист ДНЗ

 

3

1. Аналіз  харчування дітей у ДНЗ.

2. Попередження дитячого травматизму.

3. Про підготовку та якість проведення  осінніх свят та розваг.

4. Про підготовку до проведення педагогічної ради.

5. Організація та проведення прогулянок. Дотримання режиму .

6. Дотримання правил внутр.. розпорядку.

листопад

Методист ДНЗ

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Про виконання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у ДНЗ.

2. Про підготовку до проведення Новорічних свят.

3. Результати медико-пед.контролю за провед.ранк.гімнастики і занять з фіз..-ри

4. Організація та проведення прогулянок.

грудень

Методист ДНЗ, Ст..мед.

сестра.

 

 

5.

1.Медичне обслуговування та фізичний розвиток дошкільнят.

2.Організація харчування дітей у ДНЗ та дітей пільгового контингенту на 2018  3.Звернення

громадяну 2017р.

4. Про затвердження графіка відпусток.

5. Дотримання правил внутр.. розпорядку.

січень

Завідувач ДНЗ

Методист ДНЗ

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стан техніки безпеки в музичній залі ДНЗ.

2. Аналіз відвідування дітей по групах за вересень-січень 2017- 2018 н.р..

3. Аналіз  харчування дітей у ДНЗ.

4. Про ефективність логопедичної допомоги за перше півріччя

5. Організація та проведення прогулянок.

лютий

Завгосп ,

Методист ДНЗ

 

7.

1. Попередження захворювання дітей на ГКІ, педикульоз,  та гельмінтози.

2. Про стан батьківської плати за харчування дітей.

3. Науково-мето­дична робота з кадрами:

• виконання рішень пед..рад,перевірок;

•атестація пе­дагогів

4. Рівень сформованості КГН.

5. Про підготовку закладу  до роботи у весняно-літній період

 

березень

Ст..мед.сестра.

 

Методист ДНЗ

Завгосп

 

 

8.

1. Про аналіз захворювання і харчування дітей за І квартал.

2.Про підготовку до проведення випускних ранків.

3. Дотримання режиму прогулянок та провітрювання приміщень ДНЗ.

4.Організація Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дошкільників.

5.Про проведення щорічної акції «За чисте довкілля».

квітень

Ст..мед.сестра.

 

 

Завідувач ДНЗ

Методист ДНЗ

 

 

9.

1.  Про організацію роботи дошкільного закладу в оздоровлювальний період.

2. Перевірка готовності дітей до школи

3. Ведення документації.

4. Виконання норм харчування.

5. Рівень сформованості КГН.

6. Дотримання правил внутр.. розпорядку.

травень

Завідувач ДНЗ

 

10

1. Про дотримання працівниками закладу правил охорони праці та пожежної безпеки.

2. Виконання Інструкції з харчування дітей

 3. Про стан  батьківської плати за харчування дітей.

4. Дотримання вимог Санітарного регламенту в літній оздоровчий період.

5. Організація та проведення прогулянок в літній оздоровчий період.

червень

Завідувач ДНЗ

 

11.

1.Якість ведення документації.

2.Про виконання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у ДНЗ влітку.

3. Дотримання правил внутр.. розпорядку.

липень-

серпень

Завідувач ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Адміністративний контроль

 № п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Здійснити     комплектування     груп відповідно до віку дітей.

до IX

Завідувач ДНЗ

 

2.

Комплектування ДНЗ педагогічними кадрами та молодшим обслуговуючим персоналом. 

до IX

Завідувач ДНЗ

 

2.

Перевірка    готовності    груп    до нового навчального року.

IX

Завідувач ДНЗ

 

3.

Перевірка  готовності  ДНЗ  до зимового періоду.

X

Завідувач ДНЗ Завгосп

 

4.

Оперативний контроль за роботою структурних підрозділів. комірника:

-виконання інструкцій з ОП;

•завгоспа:

-економність використання мийних засобів;

-своєчасний ремонт меблів та сантехнічного обладнання;

 -виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);

- своєчасність підготовки системи опалення; здійснення вимірів опору ізоляції електрообладнання;

 

 

постійно

Адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;

- перевірка стану електрообладнання та електропроводки;

- своєчасне завезення піску (для посипання доріжок узимку);

- помічників вихователів щодо виконання своїх посадових обов’язків.

- старшої медичної сестри:

- ведення медичної документації;

- придбання медикаментів та контроль за термінами їхнього використання;

- своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень;

- аналіз захворюваності;

- своєчасне проходження медичного огляду працівниками ДНЗ тощо;

- машиніста з прання білизни:

-  наявність та дотримання графіку зміни білизни;

-  якість прання білизни;

-  дотримання норм витрат мийних засобів;

- збереження обладнання;

- виконання інструкцій з ОП.

 

 

щомісяця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач ДНЗ

 

Завгосп

Ст. м/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Контроль за якістю прибирання приміщень ДНЗ.

Періоди.

1р/міс

завідувач

ст. медсестра

 

6.

Контроль за оформленням документів з атестації.

протягом року

атестаційна комісія

 

7.

Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку.

протягом року

Адміністрація 

 

8.

Проведення інструктажів відповідальними особами та дотримання інструкцій працівниками з безпеки діяльності, пожежної безпеки.

1р\кв

завідувач

 

 

9.

Опрацювання та вивчення: посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки,  правил цивільної оборони

За терміном

Адміністрація 

 

Додаток 1

 

«Погоджено»                                                                                                                             «Затверджено»

начальник  управління                                                                                                                                          Завідувач КЗО «ДНЗ № 330»ДМР

освіти департаменту                                                                                                                       _____________ С.І.Мартищенко

гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

____________С.Б.Баляй                                                                

                                                             

                                                                                                                                                                                                 «Схвалено»

Педагогічної  радою ДНЗ №330

Протокол № 1 від 01.09.2017

 

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

 (ясла-садок) № 330

 комбінованого типу»

Дніпровської міської ради

на літній оздоровчий період

2017/2018 навчальний рік

 

м. Дніпро


 

 

1.1Організаційно-педагогічна робота


№ з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Перевести роботу  дошкільного навчального  закладу на літній період роботи.

1.06.

Завідувач

 

2.

Забезпечити:максимальне перебування дітей на  свіжому повітрі

Проведення занять згідно з літнім розкладом.

1.06. -31.08.
  

Завідувач

Методист

 

3.

  Провести заходи до
 Міжнародного дня захисту
 дітей: «Дитинство найкраща  пора» музичне дозвілля
 

01.06.

Методист

Муз. керівник

Вихователі

 

 

 

4.

Оновити та поповнити
інформаційні кутки для
батьків матеріалами з питань
оздоровлення, загартування,
харчування дітей та
профілактики захворювань у
літній період.

 

До 05.06.

 

Методист

Вихователі

 

5.

Спланувати роботу з
батьками по проведенню
батьківських зборів у всіх групах і довести до відома колективу  на педагогічній  раді.

 

Серпень

 

Методист Вихователі

 

 

1.2Методична робота

№ з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

 Провести педагогічні
 години:

-«Дотримання режиму дня – запорука фізичного та психічного здоров’я дітей дошкільного віку»;

-«Система загартування влітку»;

-«Створення умов для полегшення адаптації дітей, які вступають до дошкільного закладу».

  

 

Червень

  

 

Липень

 

 

  Серпень   

Методист

     Методист

 

2.

Провести консультації з
педагогами на теми:

«Організація літнього відпочинку:     знаймство з розкладом занять, формами планування навчально-виховної роботи в літній період».

2.«Профілактика гострих шлункових захворювань та отруєнь дітей дошкільного віку влітку».

3. «Профілактика гельмінтозів у дітей».

4. «Вплив загартування водою на здоров’я дітей».

5. «Організація ігрової діяльності на прогулянках влітку».

 

 

 

 

Червень

 

Липень

серпень

Методист

 

Методист

 

3.

Поповнити добірку методичних рекомендацій щодо проведення таких оздоровчих заходів у літній період:

·        ходьба по траві босоніж;

·        хвилинки-здоровинки;

·        масаж і самомасаж;

·        сонячні та повітряні ванни.

 

 

 

4.

Провести установче
засідання педагогічної ради:

аналіз виконання  рішень попереднього  засідання;

підбиття підсумків оздоровлення дітей  затвердження плану роботи дошкільного закладу на 2017-2018
навчальний рік.

Серпень

 

Завідувач

Методист

 

5.

Скласти групові перспективні плани на  літній період.

Червень

Липень

Серпень

Вихователі всіх
груп

 

6.

Зібрати різноманітний  природний матеріал для  проведення занять по
художній праці та насіння квітів для проведення  трудової діяльності дітей.

Червень

Липень

Серпень

Вихователі всіх
груп

 

7.

Епізодичний контроль:

- планування роботи з дітьми;

- санітарний стан ігрових майданчиків;

- дотримання режиму дня та відповідність одягу температурному режиму;

- робота вихователів з питань охорони життєдіяльності дітей

Упродовж літа

 

1 раз на тиждень

 

Щоденно

 

1 раз на місяць

Завідувач

 

Медсестра ,      

 

 

Вихователь -методист

 

 

 

 

1.3Робота з батьками

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Надати інформаційну консультацію батькам про Закон України «Про дошкільну освіту»,

 

Упродовж літа

Вихователь-методист

 

2.

Провести анкетування батьків «Чи потрібен дитині дитячий садок?

Упродовж літа

Вихователі

 

3.

Провести анкетування батьків з метою вивчення їх потреб у наданні порад та консультацій.

Упродовж літа

Вихователь-методист

 

4.

Запрошувати батьків на Дні відчинених дверей, розваги, спортивні свята.

Упродовж літа

Вихователі

 

5.

Оформити матеріали для батьківських куточків:

- «Безпека життєдіяльності дітей»;

- «Моя улюблена книжка. Що, як і коли читати дітям.»;

- «Загартування вдома»;

- «Ми живемо вУкраїні».

 

Липень

Вихователі

 

6.

Залучати батьків до участі в благоустрої дошкільного закладу.

Серпень

Вихователі

 

7.

Консультації:

- «Обережно – отруйні рослини та гриби».

- «Відпочиваємо разом з малюками: цікаво і змістовно»;

- «Безпека Вас і Ваших дітей:»;

 

Червень

 

Липень

 

Серпень

 

 

1.4 Робота з дітьми

№з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Здійснювати загартування дітей під час прогулянок.

Постійно

Вихователі

 

2.

Здійснювати денний сон в умовах широкого доступу повітря; дотримуватися питного режиму згідно до санітарних норм.

Постійно

Вихователі

 

3.

Упорядкувати пісочниці, слідкувати за їх чистотою.

Постійно

Завгосп

 

4.

Приділяти увагу індивідуальним формам роботи з дітьми за результатами діагностики з питань навчально-виховної роботи.

Упродовж літа

Вихователі

 

5.

Забезпечити групи виносними іграшками, атрибутами для ігрової діяльності, інвентарем для трудової діяльності дітей.

Червень

Вихователі

 

6.

 Провести:

Тиждень дитинства.

День 1. Ми - маленькі громадяни рідної України.

День 2. Ми маємо право на….

День 3. Наші обов’язки  День 4. Сім’я. Найближчі родичі.

День 5. Веселімося, бо в нас свято кожен час.

Червень

Вихователі, музичний керівник

 

7.

Спинилось літо на порозі.

День 1. Сонце,повітря та вода – наші друзі.

День 2. Кольорове літо – квітнуть в лузі квіти.

День 3.  Хлюпоче синя водичка.

День 4. Пригоди на городі.

День 5.  Спинилось літо на порозі.

Липень

Вихователі

 

8.

Казкова країна чекає на нас.

День 1.  Читаємо Українські народні казки.

День 2. Ставимо  казки в театрі.

День 3. Чарівні казки раптом ожили.

День 4. Казкових героїв малюємо, з ними подорожуємо.

День 5. Казки у фільмах та мультфільмах.

Серпень

Вихователі, музичний керівник

 

Додаток 2.

Медична робота

2.1 Організаційна робота

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Скласти і затвердити графік роботи лікаря і старшої медичної сестри.

IX

Завідувач ДНЗ

 

2.

Проводити     прийом     дітей,     які поступають до ДНЗ, завести на них документацію,           профілактичні картки.

IX-XI

Лікар Ст. м/с

 

3.

Вести документацію відповідно до наказу МОЗ.

протягом року

Лікар Ст. м/с

 

4.

Брати участь в педагогічних радах, нарадах при завідувачі ДНЗ.

протягом року

Лікар Ст. м/с

 

5.

Аналізувати стан захворюваності   дітей, виступати     на     виробничих нарадах.

протягом року

Лікар Ст. м/с

 

6.

Брати участь у батьківських зборах.

протягом року

Лікар Ст. м/с

 

2.2 Лікувально-профілактична робота

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Проводити огляд дітей     2-3   роки

             3-6 років                   

                       

1 раз на місяць

1 раз на квартал

Ст. м/с

 

2.

Проведення антропометричних вимірювань.

1 раз на квартал

Ст. м/с

 

3.

Організувати    поглиблений    огляд дітей лікарями-спеціалістами.

    постійно

Лікар Ст. м/с

 

4.

Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасна ізоляція до приходу батьків.

     по мірі  

необхідно­сті

Ст.м/с

 

5.

Проведення    огляду    дітей    після хвороби та відпусток.

по мірі 

необхідно­сті

Ст. м/с

 

6.

Контроль  за  організацією харчування в групах.

постійно

Ст.м/с

 

7.

Контроль за фізичними навантаженнями на заняттях з фізичної культури.

постійно

Ст. м/с

 

8.

Забезпечувати ДНЗ  необхідними  ліками та медичним обладнанням.

 

постійно

Завідувач Ст. м/с

 

9.

Контролювати виконання повітряно-температурного режиму, провітрювання приміщень.

постійно

Ст. м/с

 

10.

Своєчасна  диспансеризація  дітей всіх вікових груп

 

Ст. м/с

 

11.

Проведення  протиепідемічних  та загартувальних заходів  щодо боротьби  з грипом та іншими респіраторними захворюваннями

постійно

Ст. м/с

 

2.3 Оздоровча  робота

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Розробка раціонального режиму дня протягом року.

IX

Виховат.-метод.  Ст.м/с

 

 

2.

Здійснювати контроль за адаптацією новоприбулих дітей.

 

вересень

 

Лікар Ст.м/с

 

3.

Проведення на початку оздоровчого періоду поглибленого огляду дітей, складання   плану   оздоровчих заходів.

V-18р.

  Лікар

 

2.4 Протиепідемічна робота

№ п/п

Зміст роботи

Термін      виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Контроль      за      зберіганням      та використанням    дезінфекційних    і миючих засобів.

постійно

Лікар Ст. м/с

 

2.

Складання плану профілактичних щеплень.

І-2018р.

Лікар Ст. м/с

 

3.

Проведення протиепідемічних та за гартувальних заходів щодо боротьби з    грипом     та     респіраторними захворюваннями.

постійно

Ст. м/с

 

  4.

Контролювати    ранковий    прийом дітей.

постійно

Ст. м/с

 

   5.

Контроль виконання технічним персоналом  дез. режиму .

постійно

Ст. м/с

 

   6.

Контроль за профілактикою гепатиту

постійно

Ст. м/с

 

                                                                                                            2.5 Санітарно-гігієнічна робота

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Контролювати      санітарний      стан приміщень і ігрових майданчиків.

постійно

Ст. м/с

Вихователі

 

2.

Контролювати  повітряно -температурний режим.

постійно

Ст. м/с

 

3.

Проводити тематичні вечори питань і відповідей.

постійно

Лікар Ст. м/с

 

4.

Підготовити  літературу   з  профілактики   інфекційних захворювань, для ознайомлення   батьків  

постійно

Ст. м/с

 

5.

Випуск санбюлетней.

постійно

Ст. м/с

 

2.6 Санітарно-просвітницька робота

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Проводити бесіди і лекції для батьків.

постійно

Лікар Ст. м/с

 

2.

Проводити       тематичні       вечори запитань і відповідей.

постійно

Лікар Ст. м/с

 

3.

Випуск санбюлетней.

постійно

Ст. м/с

 

4.

Підготовити  літературу   з  профілактики   інфекційних захворювань, для ознайомлення   батьків   інфекційних захворювань.

постійно

Лікар Ст. м/с

 

5.

Дотримання всіма працівниками  дошкільного навчального закладу  правил особистої гігієни

постійно

Ст. м/с

 

2.7 Робота з диспансерною групою

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Контролювати    введення     в     фіз. заняття корегуючої гімнастики для профілактики  скаліотичної осанки

постійно

Ст. м/с

 

2.

Контролювати   роботу   вихователів по  проведенню гімнастики пробудження

постійно

ст. м/с

 

3.

Організація дієтичного  харчування дітей

постійно

Ст.м/с

 

4.

Систематично аналізувати захворюваність дітей

    постійно

Ст. м/с

 

5.

Обов’язковий огляд дітей диспансерної групи за їхнім профілем лікарями-спеціалістами

 

 

 

 

 

   постійно

 

Ст. м/с

 

                                                                                                                                              Додаток 3.

 

План

проведення свят, розваг, масових заходів спортивного та музично естетичного циклу на 2017-2018 навчальний рік

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 1.

Концерт «Співаємо, танцюємо – всіх зачаруємо».

вересень

Вихов. методист, Муз. керівник

 

2.

День  Українського козацтва 

жовтень

Муз. керівник

 

3.

 Чарівниця осінь в гості завітала

листопад

Муз. керівник

 

4.

 Святий Миколай, до нас завітай.

грудень

Муз. керівник

 

5.

 Новорічна казка

грудень

Муз. керівник

 

6.

 Різдвяні свята

січень

Муз. керівник

 

7.

 Свято Масляної 

лютий

Муз. керівник

 

8.

 “Весна іде-мамине свято несе!”   (Свято 8 Березня)

березень

Муз. керівник

 

9.

Свято  гумору „ День Івасика - Усміхасика"

1 квітня

Муз. керівник

 

10.

Веснянка

квітень

Муз. керівник

 

11.

 Прощавай країна Дитинства (випускні ранки)

травень

Муз. керівник

 

12

 Розвага «Дитинство - це наше майбутнє»

червень

Муз. керівник

 

13.

  Тиждень безпеки

листопад Квітень

Вихователь-

методист

 

14.

 Провести спортивні свята

1 раз на квартал

Інструктор з фіз..виховання,

вихователі

 

15.

Провести спортивні розваги «Малючок -   здоров’ячок».

1 раз на місяць

Інструктор з фіз..виховання,

 

17

Провести дні здоров'я

За планом

Вихователь-методист Інструктор з фіз..виховання,

 

18.

      Розваги за планом:

·        ляльковий театр;

·        драматизація;

·        концерт старших дітей;

·        тематичні розваги.

1 раз у міс.

Муз. керівник, вихователі

 

 

Додаток 4.

План роботи

з безпеки життєдіяльності дітей на 2017-2018 навчальний рік

 

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Призначити відповідального за організацію роботи з профілактики дитячого травматизму.

вересень

завідувач

 

2.

Видання наказу про попередження дитячого травматизму.

вересень квітень 

завідувач

 

3.

Забезпечити виконання вимог БКДО та програми з розділу “Безпека життєдіяльності дошкільників”.

протягом року

завідувач,  методист, вихователі

 

4.

Поповнювати банк даних матеріалами щодо охорони життя та здоров’я дітей з розділів:

-       протипожежна безпека;

-       дорожньо-транспортний рух.

протягом року

методист, вихователі

 

5.

Організація та проведення конкурсу малюнків з проблеми «безпека життєдіяльності дошкільників» з активним залученням батьків вихованців.

листопад

квітень

методист, вихователі

 

6.

Виготовлення дидактичного матеріалу для занять з ОБЖД та валеології.

1р\кв

методист, вихователі

 

7.

Введення до розкладу щотижневих занять  в усіх вікових групах окремі заняття з основ здоров'я (валеологія, безпека життєдіяльності).

щотижня

методист, вихователі

 

8.

Розроблення для всіх вікових груп серії занять з валеології та безпеки життєдіяльності на навчальний рік.

протягом року

 методист, вихователі

 

9.

Обладнання в методичному кабінеті розвивального осередку «Азбука безпеки дошкільника». Придбання навчально-демонстраційного матеріалу з проблеми.

вересень

 методист

 

10.

Добірка дидактичних ігор для різних вікових груп з метою  індивідуально-диференційованого навчання дошкільників.

листопад

методист

 

11.

Залучення до роботи з попередження дитячого травматизму працівників протипожежної служби, медиків та інших фахівців.

у Тиждень  знань з БЖД

завідувач,  методист

 

12.

Забезпечення оснащення ДНЗ розробками, наочними та методичними посібниками, літературою з питань безпеки життєдіяльності дошкільників, попередження дитячого травматизму

вересень,

протягом року

завідувач,  методист

 

13.

Активізація роботи педагогічного колективу щодо залучення батьків дошкільників до збереження життя, здоров'я дітей, запобігання дитячого травматизму.

постійно

вихователі,  методист,

ст. медсестра

 

14.

Оперативний контроль «Організація роботи з охорони життя та здоров'я дітей».

1 р/квартал

завідувач,

методист

 

15.

Складання плану роботи та заходів з проведення Тижня знань з безпеки життєдіяльності дитини  в ДНЗ. Провести ТБД.

листопад

квітень

 методист, вихователі

 

16.

Проведення групової консультації для вихователів на тему «Фізичне виховання та оздоровлення дітей влітку».

травень

старша медсестра

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

Підтримання належних умов для безпечного, нешкідливого перебування дітей в дошкільному закладі та надання їм системи необхідних знань, умінь та навичок.

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 методист, вихователі

 

18.

Розробка на допомогу вихователям у роботі з батьками та дітьми методичних рекомендацій:

-Сторінка безпеки. Опитувальник для батьків з проблемних питань з різних розділів програми з ОБЖД.

 

 

березень

 

 

 

 

-Тести для діагностики знань, умінь і навичок дітей з розділу «Основи здоров'я» на кінець дошкільного віку.

-Результати роботи з безпеки життєдіяльності для кожної вікової групи.

 

 

квітень

 

травень

 

 

 

 

методист

 

 

методист

 

 

 

19.

Маркування меблів, рушників, постільної білизни для дітей. Ведення Листків здоров'я.

протягом року

старша м\с вихователі

 

20.

Контроль за проведенням інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

протягом року

завідувач

 

21.

Систематичне проведення занять з основ здоров'я (валеології та безпеки життєдіяльності) в усіх вікових групах.

щотижня протягом року

вихователі

 

ДОДАТОК 5

ОХОРОНА  ДИТИНСТВА

 

№з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

 Організаційна робота

 

1.

Доповнити банк даних з правового застосування в ДНЗ Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, законодавства України в галузі освіти, в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини та інших нормативно – правових актів щодо запобігання насильства над дітьми.

протягом року

вихователь – методист

 

2.

Визначити категорії родин, що вимагають індивідуального підходу, таких як неблагонадійні, неповні, багатодітні, молоді, родини біженців, родини, які мають всиновлених дітей або дітей під опікою.

вересень

завідувач

вихователь-методист

 

3.

Організувати профілактичну роботу з родинами «соціального ризику», спрямовану на попередження бездоглядності й безпритульності дітей.

протягом року

вихователь-методист

 

4.

З метою залучення уваги батьків і громадськості на забезпечення рівних стартових умов для подальшого навчання дітей, не охоплених дошкільною освітою, провести роз’яснювальну роботу (рекламні оголошення, звертання до населення) тощо.

протягом року

завідувач

вихователь-методист

педагоги батьки

 

5.

Забезпечити надання необхідної соціально – психологічної допомоги та вжиття заходів щодо реабілітації дітей, що зазнали різні форми насильства у сім’ї та дошкільному навчальному закладі.

за потребою

завідувач

вихователь-методист

 

6.

В кожній групі доповнити куточки державної символіки (Гімн, Прапор, Герб), стенди з пам’ятками для батьків, папки «Правове виховання», нормативно – правові акти, консультації тощо та куточки з правової тематики.

І квартал навчального року

вихователі

 

7.

Доповнити необхідною інформацією стенд «Права маленької людини»

листопад

вихователь-методист

 

8.

Провести Тиждень Безпеки життєдіяльності дитини в рамках щорічної листопадової акції

«Здорова дитина – майбутнє України»

листопад

квітень

творча група

 

Методичне забезпечення

 

1.

Організувати роботу консультаційного пункту з використанням банку даних з правового застосування в ДНЗ Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, законодавства України в галузі освіти із моделюванням ситуацій із правового виховання.

систематично

вихователь-методист

 

2.

Провести консультації:

 «Психолого-педагогічна вправність дорослих: вчимося бути разом з дитиною».

«Гра – ефективний засіб виховання самостійності дитини дошкільного віку».

 «Система заходів з профілактики жорстокого поводження з дітьми в родинах».

 

грудень

 

 

січень

 

лютий

 

 

березень

 

вихователь – методист

 

3.

Анкетування вихователів (форма поведінки з дітьми).

грудень

вихователь-методист

 

     Організована діяльність з дітьми

 

1.

Тематичні бесіди, заняття:

«Уроки чемності для хлопчиків та дівчаток»

«Десять «Не можна» (що ми повинні знати і виконувати)

«Україна – моя держава»

 «Кожен має право на життя та ім’я»

«Чим я особливий»

«Я та моя безпека»

«Найбільше багатство – здоров’я»

«Правова абетка»

 

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

педагоги ДНЗ

 

2.

Організація дидактичних ігор з правового виховання.

протягом року

педагоги ДНЗ

 

3.

Читання художньої літератури, вивчення віршів з тематики правового виховання.

протягом року

педагоги ДНЗ

 

4.

Тематичні виставки:

«Права маленької людини»

«Право на відпочинок»

жовтень

квітень

творча група

педагоги ДНЗ

 

5.

Розваги:

Ляльковий театр «Кицькин дім»

1 Червня – до Дня захисту дітей

 

листопад

червень

творча група

педагоги ДНЗ

 

 

Робота з батьками

 

1.

Батьківський лекторій «Конвенція про права дитини», «Ознайомлення з Законом України про охорону дитинства», «Декларація прав дитини».

жовтень

січень

березень

вихователь-методист

 

2.

Консультації «Безпека дитини в ДНЗ та родині», «Жорстоке поводження з дітьми: що це?»

лютий

вихователь-методист

 

3.

 «Діти та їх права».

квітень

педагоги ДНЗ

 

4.

Інформаційні вісники по тематиці.

щоквартально

вихователь-методист

педагоги ДНЗ

 

Додаток 6.

СПІЛЬНА РОБОТА ЗІ ШКОЛОЮ

Назва заходу

 

Термін виконання

Відповідальні

відмітка про виконання

                             Організаційно-педагогічна робота

 

Уточнення списків дітей, які вступатимуть до першого класу

липень-серпень

Вихователь-методист,

заступник директора з навч.-виховної роботи

 

Комплектування старших груп у відповідності до «Положення про дошкільний навчальний заклад».

червень

Завідувач ДНЗ

 

Комплектування  перших класів у відповідності із Законом «Про освіту».

травень, вересень

Директор

 

Знайомство із сім'ями дітей, які вступатимуть до першого класу

серпень

Вихователь-методист

 

Вивчення змісту програм для 1-4 класу (оновлених)

 серпень вересень

Вихователь-методист

вихователі старших груп

вчителі

 

Вивчення вимог Державних стандартів дошкільної освіти.

вересень

Вчителі початкових класів

 

Участь в урочистостях до Дня знань

01.09.

Вихователі старших груп

 

Вивчення медичних карток учнів які йдуть до  першого класу. Оцінка стану здоров'я і фізичного розвитку дітей

травень, вересень

Старша медсестра ДНЗ,

медичний працівник школи

 

Організація взаємовідвідування: уроків у 1 класі вихователями старших груп та занять у ДНЗ учителями початкових класів школи

за потребою

Вихователь-методист, заступник директора

з навч.-виховної роботи

 

Екскурсія з дітьми випускних груп ДНЗ до школи

вересень

травень

Вихователі старших груп ДНЗ

 

Виявлення індивідуальних особливостей, нахилів і інтересів учнів першого класу

протягом року

Заст. директора з навчально-виховної роботи, вчителі

 

Знайомство дітей старших груп ДНЗ з навчальним процесом у початковій школі

січень - травень

Вихователі старших груп ДНЗ

 

       Інформаційно-методичне забезпечення

 

Складання програми реабілітації учнів «групи ризику»

вересень

Практичний психолог школи

 

Вивчення нормативних документів з питань організації навчання у початковій школі.

протягом року

Вихователь-методист, вихователі старших груп

 

Розроблення рекомендацій для батьків

 

 

листопад

Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи

 

Добірка завдань для проведення контрольних зрізів знань старших дошкільників та учнів першого класу.

грудень

Вихователь-методист, 

заступник директора з навч.-виховної роботи

 

Діагностика адаптаційних процесів учнів першого класу

жовтень

квітень

Практичний психолог школи

 

Вивчення динаміки успішності та розвитку учнів першого класу

протягом року

 вихователі, пр. психолог школи, вчителі 1 класу

 

Відвідування різних форм роботи з дітьми старшого дошкільного віку

грудень, квітень

заступник директора з навч.-виховної роботи, учителі 1 класу

 

Діагностика готовності переходу дітей старших груп до початкової школи

березень, квітень

Виховат.-метод.

 

Нарада при директору «Комплектування першого класу»

травень

Завідувач ДНЗ,

директор

 

Робота з кадрами

 

Консультація-діалог «Сучасні методи та здоров’язбережувальні технології розвитку дитини в умовах ДНЗ»

грудень

Вихователь-методист,

старша медсестра ДНЗ, заступник директора з навч.-виховної роботи

 

Консультація для учителів початкових класів, вихователів групи продовженого дня школи та вихователів ДНЗ «Які показники характеризують розвиток старшого дошкільника напередодні його вступу до школи?»

лютий

Інформація на сайті ДНЗ

Вихователь-методист

 

Бесіда за круглим столом з питань забезпечення наступності у діяльності ДНЗ і школи.

 

лютий

Завідувач ДНЗ,

директор

 

Робота з батьками

 

 

 

Анкетування батьків «Потрібна допомога в підготовці дитини до школи?»

жовтень

Вихователі старших груп ДНЗ

 

Круглий стіл «Коли вважати дитину готовою до школи: основні показники»

листопад

Інформація на сайті ДНЗ

Вихователі старших груп, вихователь-методист

 

Консультації для батьків з питань підготовки дитини до школи та шкільних навантажень.

протягом року

вихователь-методист, вихователі старших груп ДНЗ,

 

День відкритих дверей у ДНЗ: День знань.

Перегляд свята рідної мови у старших групах.

01 вересня,

18 лютого

Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи

 

Консультації для батьків, які мають проблеми щодо виховання дітей

за потребою

Виховат.-метод, практичний психолог школи

 

Збори батьків майбутніх першокласників «Особливості навчання учнів у 1 класі»

березень

Завідувач, вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи

 

Проведення роботи з батьками з попередження дитячого травматизму

за потребою

Вихователі, вчителі 1 класу

 

Робота з дітьми

 

Свято першого дзвоника

1 вересня

Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

 

Допомога учням зорієнтуватися у розміщенні навчальних кабінетів школи

перший тиждень вересня

Вчителі першого класу школи

 

Посвята у першокласники

вересень

Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

 

Бесіда з учнями першого класу з питань адаптації до нових умов

жовтень

Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи

 

Екскурсія з дітьми старших груп ДНЗ до школи

вересень, квітень

Вихователі старших груп ДНЗ

 

Спільне свято «Зустрічаємо рік новий разом»

січень

Вихователі старших груп, музичний керівник ДНЗ, вчителі 1 класу

 

Спортивне свято «Веселі старти з елементами футболу»

червень

Інструктор з фізкультури ДНЗ, учитель фізкультури школи

 

Свято першокласників «Прощавай, Букварику!» із залученням дітей старших груп ДНЗ

квітень

Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

 

Проведення свят «Прощавай, садок дитячий! Здрастуй, школо!» із залученням учнів початкових класів школи

травень

Музкерівник ДНЗ, вчитель музичного мистецтва школи

 

Театральний тиждень (перегляд вистав, підготовлених дітьми, учнями та педагогами)

січень

Музкерівник ДНЗ, вчитель музичного мистецтва школи

 

Свято останнього дзвоника у школі.

травень

Вихователі старших груп 

 

 

Територія обслуговування (мікрорайон):

вул.Панікахи,б77а, вул.Панікахи,91; вул.Панікахи,36;

ж/м Тополя-3,б 14, ж/м Тополя-3,будинки:  18, 19, 19а.

Інформація щодо обсягу та фактичної  кількості осіб,які навчаються в закладі:

Дошкільний заклад розрахований на 110 місць, фактично  навчаються  150дітей.

Мова освітнього процесу: У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством – українська та російська (наказ  управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016р. №251)

Інформація  щодо вакансій

 

Назва предмету

Навантаження

Вихователь логопед.групи

1 ст.

Вчитель-логопед

0,5ст.

                                                                                                             

 

 

 

Умови прийняття на посади: вища спеціальна освіта.

Матеріально-технічне забезпечення:

В Дошкільному закладі працює 6 груп.

Для н6авчання : Мається музична зала, логопедичний кабінет,методичний кабінет.

Для медичного обслуговування є медичний кабінет та ізолятор.

Для організації повноцінного,якічсного харчування в наявності харчоблок.

Для функціонування закла